ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸ ( 2 , 1 )
ಸಂ ( 3 , 1 )
ಸಂ- ( 3 , 1 )
ಸಂಂಪಗೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಕ- ( 1 , 1 )
ಸಂಕಲ್ಪಹಿಂಸೆಯೊಂದಆೊ- ( 1 , 1 )
ಸಂತತಂ ( 1 , 1 )
ಸಂತದೊಳಾ ( 1 , 1 )
ಸಂತಸದಿಂ ( 1 , 1 )
ಸಂತಸಮಂಂ ( 1 , 1 )
ಸಂತೈಸುತ್ತುಂ ( 1 , 1 )
ಸಂದ ( 1 , 1 )
ಸಂದತ್ತು ( 1 , 1 )
ಸಂದಪೆ ( 1 , 1 )
ಸಂದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸಂದಿಸಿದೊಡಮೃತಮತಿ ( 1 , 1 )
ಸಂದಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಸಂದಿಸುವುದೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಪಗೆಯಲರ್ಗಂಪು ( 1 , 1 )
ಸಂಪೂರ್ಣಂ ( 1 , 1 )
ಸಂಮುಖಮಾಯ್ತೋ ( 1 , 1 )
ಸಂಯಮ- ( 1 , 1 )
ಸಂವರಣೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಸಾ- ( 1 , 1 )
ಸಂಸ್ಕಾರಶತೇನಾ- ( 1 , 1 )
ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಧರಣಿ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಭೂಪಾಲಕರಾ ( 1 , 1 )
ಸಕಲಸುಖ- ( 1 , 1 )
ಸಕಳ ( 1 , 1 )
ಸಗ್ಗದ ( 1 , 1 )
ಸಗ್ಗದೊ- ( 1 , 1 )
ಸಜ್ಜನ ( 1 , 1 )
ಸತೋೊೌದನಖಿಳವಿಷಯಾಮಿಷಮಂ ( 1 , 1 )
ಸತ್ತಪಳೇ ( 1 , 1 )
ಸತ್ತವಚಜೆವರ್‌ ( 1 , 1 )
ಸತ್ತಾಡು ( 1 , 1 )
ಸತ್ತು ( 2 , 1 )
ಸತ್ತುದರೆಗೊ- ( 1 , 1 )
ಸತ್ತುದಿಲ್ಲಜಪೋತಂ ( 1 , 1 )
ಸತ್ತುಮದುವೆ ( 1 , 1 )
ಸತ್ತುವಂತಾ ( 1 , 1 )
ಸತ್ಯಥನಂ ( 1 , 1 )
ಸತ್ಯಾವ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ಸದ ( 1 , 1 )
ಸದಮಲ ( 1 , 1 )
ಸದ್ಗುಣ- ( 1 , 1 )
ಸನದ ( 1 , 1 )
ಸನ್ನೆಗಮಾ ( 1 , 1 )
ಸನ್‌ ( 1 , 1 )

-->