ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತ ( 1 , 1 )
ತ- ( 6 , 1 )
ತಂಗೆಗೆಂದಪ ( 1 , 1 )
ತಂಡುಲ ( 1 , 1 )
ತಂತಮಗೆ ( 1 , 1 )
ತಂದ ( 1 , 1 )
ತಂದಾ ( 1 , 1 )
ತಂದಿರಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ತಂದೀ ( 4 , 1 )
ತಂದು ( 1 , 1 )
ತಂದೆ ( 2 , 1 )
ತಂದೆಯ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕುದಲ್ಲದತ್ತಿಡು ( 1 , 1 )
ತಗುಟ್ಟಂ ( 1 , 1 )
ತಜೆಸಂದರ್‌ ( 1 , 1 )
ತಜೌದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ತಡವಾಗದಂತೊಡಂಬಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ತಡವಾದಪ್ಪುದು ( 1 , 1 )
ತಡವಾದರೊ ( 1 , 1 )
ತಡವಾದುದುಂಟು ( 1 , 1 )
ತಡವಿಕ್ಕಿದೊಡೇಟು ( 1 , 1 )
ತಡೆದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ತಣ ( 1 , 1 )
ತಣಿದೆರ್ದಯಶೋಣ- ( 1 , 1 )
ತಣಿಪುಗೆ ( 1 , 1 )
ತಣಿವಿ- ( 1 , 1 )
ತಣುಿದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ತತಿಗಕ್ಷಯ ( 1 , 1 )
ತತ್ಪುರದ ( 1 , 1 )
ತತ್ವಪರಿಣತನಾದಂ ( 1 , 1 )
ತತ್‌ಪ್ರಾ- ( 1 , 1 )
ತಥಾ ( 1 , 1 )
ತದೀ- ( 1 , 1 )
ತದೆದು ( 1 , 1 )
ತದೆವಂತೆ ( 1 , 1 )
ತದ್ದನ ( 1 , 1 )
ತದ್ಭೂ ( 1 , 1 )
ತದ್ವಚನಂ ( 1 , 1 )
ತದ್ವನದೊಳುದಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ತನ ( 1 , 1 )
ತನಗರಸುವೆರಸು ( 1 , 1 )
ತನಗೆ ( 1 , 1 )
ತನಯನೊ ( 1 , 1 )
ತನಯರಿ ( 1 , 1 )
ತನುವಂ ( 2 , 1 )
ತನುವಲ್ಲದಾತ್ಮನಂ ( 1 , 1 )
ತನುವಾರ್ಗಮಶುಚಿ ( 1 , 1 )
ತನುವಿ- ( 1 , 1 )
ತನುವಿಂಂ ( 1 , 1 )
ತನುವಿನ ( 1 , 1 )

-->