ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನ ( 1 , 1 )
ನಂ- ( 2 , 1 )
ನಂಜಿಟ್ಟಳೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ನಂದನಚರನಂ ( 1 , 1 )
ನಂದನದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ನಂದನನೊಳಭಯರುಚಿಯೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ನಂದನರಂ ( 1 , 1 )
ನಂದನರಂಂ ( 1 , 1 )
ನಂದೋಟಅದೆ ( 1 , 1 )
ನಂಬಿ ( 1 , 1 )
ನಂಬಿದಪ್ಪನಕ್ಕಟ ( 1 , 1 )
ನಂಬುಗೆಯಂ ( 1 , 1 )
ನಂಬುವವರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ನಂಬುವುದು ( 1 , 1 )
ನಗರಿಯಪ್ಪುದೆಮ್ಮು- ( 1 , 1 )
ನಗುವುವು ( 1 , 1 )
ನಗೆನುಡಿಯ ( 1 , 1 )
ನಚ್ಚನಚ್ಚೊತ್ತಿದವೊಲ್‌ ( 1 , 1 )
ನಜಸಲ್‌ ( 1 , 1 )
ನಟೆವುದೆ ( 1 , 1 )
ನಟ್ಟನಡುವೆ ( 1 , 1 )
ನಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ನಡೆ ( 2 , 1 )
ನಡೆತಂದಂ ( 1 , 1 )
ನಡೆದನಿಳೇಶಂ ( 1 , 1 )
ನಡೆದು ( 2 , 1 )
ನಡೆದೊಡೈಹಿಕಾಮುತ್ರಿಕಮೆಂ- ( 1 , 1 )
ನಡೆಯ ( 1 , 1 )
ನಡೆಯ- ( 1 , 1 )
ನಡೆಯೆ ( 1 , 1 )
ನಡೆಯೆನೆ ( 1 , 1 )
ನಣ್ಣಂ ( 1 , 1 )
ನಣ್ಣುಗಂಡುಂ ( 1 , 1 )
ನತಭೂ ( 1 , 1 )
ನತ್ತರಾ ( 1 , 1 )
ನದಿ ( 1 , 1 )
ನದು ( 1 , 1 )
ನದೇಂ ( 1 , 1 )
ನನುಕರಿಸುಗೆ ( 1 , 1 )
ನನುರಾಗದೆ ( 1 , 1 )
ನನೆಕೊನೆದು ( 1 , 1 )
ನನೆಕೊನೆವೋಗಿಸುತಿರ್ಪುದು ( 1 , 1 )
ನನೆಗಣೆ ( 1 , 1 )
ನನೆಯ ( 1 , 1 )
ನನೆಯಂ ( 1 , 1 )
ನಭೀತೆಯಾಗೆಲಗೆ ( 1 , 1 )
ನಮೇರು ( 1 , 1 )
ನಯವಿದೆ ( 1 , 1 )
ನರಕದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ನರಕದೊಳಬ್ಬಳರಸ ( 1 , 1 )

-->