ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯ ( 1 , 1 )
ಯಂ ( 2 , 1 )
ಯಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಯಕನೇನಣಕಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿಗಾಯತಿಗಿಡೆ ( 1 , 1 )
ಯತಿಸಮಿತಿವೆರಸು ( 1 , 1 )
ಯಥಾ ( 1 , 1 )
ಯನ್ನಿವರ್ತಯತಿ ( 1 , 1 )
ಯಮದೆ ( 1 , 1 )
ಯಶೋ ( 2 , 1 )
ಯಶೋ- ( 2 , 1 )
ಯಶೋದಧರಕುಮಾರನಂ ( 1 , 1 )
ಯಶೋಧರ ( 7 , 1 )
ಯಶೋಧರಂ ( 5 , 1 )
ಯಶೋಧರಂಂ ( 1 , 1 )
ಯಶೋಧರನದೊರ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಯಶೋಧರನುಂ ( 1 , 1 )
ಯಶೋಧರನೆಂಬಂ ( 1 , 1 )
ಯಶೋಧರನ್ಯಪೇಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಯಶೋಧರರಮಳ್ಳಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಯಶೋಧರಸುತನಾ ( 1 , 1 )
ಯಶೋಮತಿ ( 2 , 1 )
ಯಶೋಮತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಯಶೋಮತಿಯೀತಂ ( 1 , 1 )
ಯಶೋವುತ್ತಿಕಿತಿಪಂ ( 1 , 1 )
ಯಶೌಘಂ ( 2 , 1 )
ಯಶೌಘನ ( 2 , 1 )
ಯಶೌಘಮ- ( 1 , 1 )
ಯಶೌಫಪ್ರಿಯರ್‌ ( 1 , 1 )
ಯಾ- ( 1 , 1 )
ಯಾಂಬುಜಪದಮಾ ( 1 , 1 )
ಯಾದವಂ ( 1 , 1 )
ಯುಗಳಮೆಣಗಿ ( 1 , 1 )
ಯೆರಡುಮುಪಾಯನ ( 1 , 1 )
ಯೊಡವಂದಶುಭಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಯೊಳಮರ್ದುಂ ( 1 , 1 )
ಯೋಗೀಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಯೋಜಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಯೋನಿಮುಖ ( 1 , 1 )
ಯೌವನ ( 1 , 1 )
ಯ್ತಂದಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಯ್ತೀಡಾಡುವಮಿದಆ ( 1 , 1 )
ಯ್ದುಣ್ಣುದಜೆಂ ( 1 , 1 )
ಯ್ನೆಂಬಿನೆಗಮಂಗಜಂ ( 1 , 1 )
ಯ್ಯೇಳಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಯ್ಲೂಡುವ ( 1 , 1 )
ಯ್ವಂದದೆ ( 1 , 1 )

-->