ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ರ ( 2 , 1 )
ರಂ ( 2 , 1 )
ರಂ- ( 1 , 1 )
ರಂಗಮಂಟಪದೆಡೆಯೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ರಂಗರಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ರಜಮು ( 1 , 1 )
ರಣಧೌತಮದೀ ( 1 , 1 )
ರತಪ್ರೌಢಿಯಿನಾ ( 1 , 1 )
ರತಿನಾಥನ ( 1 , 1 )
ರತಿಫಲಾಸ್ವಾದನದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ರತಿರಾಗದಿನೋ- ( 1 , 1 )
ರತಿವೆರಸು ( 1 , 1 )
ರನ್ನಂ ( 2 , 1 )
ರನ್ನದಮಳ್ಗಂಬದವೊಲ್‌ ( 1 , 1 )
ರಭಸಮತಿಗೆ ( 4 , 1 )
ರಮಣನನೊಲಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ರಮಣಿ ( 1 , 1 )
ರಮತೇ ( 1 , 1 )
ರವಧಿಯಿನಾಸನ್ನಭವ್ಯನೆಂಬುದನಣೆದಿಂ- ( 1 , 1 )
ರವನಿಟುಪಿ ( 1 , 1 )
ರವಿಗೆಡೆವಗಲೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ರವಿಮಂಡಲಮಂ ( 1 , 1 )
ರಸಾ- ( 1 , 1 )
ರಸಾಯನಂ ( 1 , 1 )
ರಸಿಗೆಯುಮೊಡಲಟೆದುದಾದೊಡಂ ( 1 , 1 )
ರಾ ( 1 , 1 )
ರಾಗಂ ( 1 , 1 )
ರಾಗಮಂ ( 2 , 1 )
ರಾಜಕುಮಾರಂ ( 1 , 1 )
ರಾಜಪುರಂ ( 1 , 1 )
ರಾಜಲಕಿಯ ( 1 , 1 )
ರಾಜಾ ( 2 , 1 )
ರಾಜ್ಯದ ( 1 , 1 )
ರಾಜ್ಯಮಂ ( 1 , 1 )
ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ( 1 , 1 )
ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ( 1 , 1 )
ರಾಜ್ಯಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ರಾಧೆಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ರಾಮಚಂದ್ರ ( 2 , 1 )
ರಾಯರ ( 1 , 1 )
ರಾರಸದಿನಂಕುರಿಸುವವೊಲ್‌ ( 1 , 1 )
ರಿಷುಕಾಂತಾ ( 1 , 1 )
ರೀ ( 1 , 1 )
ರೀತಿಭಾವರಸವೃತ್ತಿಗಳಂ ( 1 , 1 )
ರುಂಪೆಯದೊಳಮರೆ ( 1 , 1 )
ರುಚಿಯಾಗೆ ( 1 , 1 )
ರುರದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ರುಷಿಯ ( 1 , 1 )
ರೂ ( 1 , 1 )
ರೂಪಕಮಂ ( 1 , 1 )

-->