ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಭಂಗಿ ( 1 , 1 )
ಭಂಗಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಂ ( 1 , 1 )
ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಭಯಂ ( 1 , 1 )
ಭಯಮೇ ( 1 , 1 )
ಭಯಮೇವುದೊ ( 1 , 1 )
ಭರಣಂ ( 1 , 1 )
ಭರತ ( 1 , 1 )
ಭರದಿಂ ( 1 , 1 )
ಭರದಿಂದವರ್ಗಳ ( 1 , 1 )
ಭಲರೆ ( 1 , 1 )
ಭವತ್ಪತಾಪಂ ( 1 , 1 )
ಭವದ ( 2 , 1 )
ಭವದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಭವನದಿನಂಬರ ( 1 , 1 )
ಭವನಿಬದ್ಧಮವಿಟಸಿತೆಮ್ಮಂ ( 1 , 1 )
ಭವಪ್ರಕೃತಿ ( 1 , 1 )
ಭವಭವದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಭವರೋಷದಿನಿಟೆದುದಷ್ಟವಂಕನ ( 1 , 1 )
ಭವಾಂತರವ್ಯಾಮೋಹಂ ( 1 , 1 )
ಭವೇನ್ಮಾಸ್‌ ( 1 , 1 )
ಭವ್ಯ ( 3 , 1 )
ಭವ್ಯ- ( 1 , 1 )
ಭವ್ಯಚೂಡಾರತ್ನಂ ( 1 , 1 )
ಭಾ ( 2 , 1 )
ಭಾಕರಮಾಯ್ತದಯೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಭಾಗಂ ( 1 , 1 )
ಭಾರಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಭಾರತ ( 1 , 1 )
ಭಾಳಲೋಚನಂ ( 1 , 1 )
ಭಾಳಲೋಚನನಳವಂ ( 1 , 1 )
ಭಾವಕನತಿರಸಿಕಂ ( 1 , 1 )
ಭಾವನೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಭಾವಿತನಭ್ಯಸ್ತ ( 1 , 1 )
ಭಾವಿತಮೆ ( 1 , 1 )
ಭಾವಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಭಾವಿಸಿದುದಾನ್‌ ( 1 , 1 )
ಭಾಷು ( 1 , 1 )
ಭಿ ( 1 , 1 )
ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಭುಜಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಭುಜದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಭುವನತ್ರಯ ( 1 , 1 )
ಭೂ ( 4 , 1 )
ಭೂತಚತು- ( 1 , 1 )
ಭೂಪಾ ( 1 , 1 )
ಭೂಮಿ ( 1 , 1 )
ಭೂಮೀಶಂಗಂ ( 1 , 1 )
ಭೂಮೀಶ್ವರ ( 1 , 1 )

-->