ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂತು ( 1 , 1 )
ಅಂತೆಸೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತೊಗೆದು ( 1 , 1 )
ಅಕಟಕಟ ( 1 , 1 )
ಅಕ್ಕನೆ ( 1 , 1 )
ಅಗಿ ( 1 , 1 )
ಅಗೆವೊಯ್ದ ( 1 , 1 )
ಅಘದಿಂ ( 1 , 1 )
ಅಟೂಜಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಡಸಿದ ( 1 , 1 )
ಅಣಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಅಣೆಯದೆ ( 1 , 1 )
ಅಣ್ಣನ ( 1 , 1 )
ಅದಜೆಂ ( 1 , 1 )
ಅದಣಡಗು ( 1 , 1 )
ಅದನವರವಧಿಯಿನಜೆದಾ- ( 1 , 1 )
ಅದಲೂಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಅದು ( 1 , 1 )
ಅದುಸತ್ತು ( 1 , 1 )
ಅನಿತೆಸೆವ ( 1 , 1 )
ಅಭಯರಚಿಯಭಯಮತಿಯಿೆಂ ( 1 , 1 )
ಅಭಯರುಚಿಕುಮಾರಂ ( 2 , 1 )
ಅಭಯರುಚಿಕುಮಾರಂಂ ( 2 , 1 )
ಅಭಯರುಚಿಯಭಯಮತಿಯೆಂ- ( 1 , 1 )
ಅಮಳ್ಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಅಮೃತಮತಿ ( 3 , 1 )
ಅಮೃತಮತಿಗಟ್ಟಿಸಿಡಂ ( 1 , 1 )
ಅಮೃತಮತಿಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಅಮೃತಮತಿಯೆತ್ತ ( 1 , 1 )
ಅರಸನ ( 2 , 1 )
ಅರಸನುಮಾಗಳೆ ( 1 , 1 )
ಅರಸಾದಂ ( 1 , 1 )
ಅರಸಿ ( 1 , 1 )
ಅರ್ದಳೊೂ ( 1 , 1 )
ಅಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಲ್ಲಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಅಳವಡೆ ( 1 , 1 )
ಅಳಿಪುಳ್ಳೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಅವಧಾರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅವನಿಪನೊರ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಅವರ ( 1 , 1 )
ಅಷ್ಟವಂಕಂ- ( 1 , 1 )
ಅಷ್ಟವಂಕನೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಅಸಿಲತೆ ( 1 , 1 )

-->