ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬ ( 2 , 1 )
ಬ- ( 3 , 1 )
ಬಂ ( 1 , 1 )
ಬಂಂದಪನಿತ್ತವ- ( 1 , 1 )
ಬಂದ ( 4 , 1 )
ಬಂದರಸಂಂ ( 1 , 1 )
ಬಂದವು ( 1 , 1 )
ಬಂದವೊಲೆಸೆಗುಂ ( 1 , 1 )
ಬಂದಿಂತೆಂದಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಬಂದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಬಂದಿರೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಬಂದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಬಂದೀ ( 1 , 1 )
ಬಂದು ( 7 , 1 )
ಬಂದುದಂದು ( 2 , 1 )
ಬಂದುದು ( 2 , 1 )
ಬಗಂಬದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಬಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಗೆ- ( 1 , 1 )
ಬಗೆವೊಡ ( 1 , 1 )
ಬಗೆವೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಬಜಾವಣೆ ( 1 , 1 )
ಬಜುಗೋಳದವೊಲಾಯ್ತೀಕ್ಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಬಜೆಕಿಂತೆಂದಂ ( 1 , 1 )
ಬಟಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಟಲ್ಬು ( 1 , 1 )
ಬಟಿಕ ( 1 , 1 )
ಬಟಿಿಕ ( 1 , 1 )
ಬಟುಕ ( 1 , 1 )
ಬಟುಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಬಟೆ ( 1 , 1 )
ಬಟೆಕ ( 3 , 1 )
ಬಟೆಕಭಯರುಚಿಯುಮನುಜೆಯ ( 1 , 1 )
ಬಟೆಕಾ- ( 1 , 1 )
ಬಟೆಕೇಂ ( 1 , 1 )
ಬಟೆಕ್ಕಾ ( 1 , 1 )
ಬಟೆಕ್ಕಿಂತೆಂದಂ ( 1 , 1 )
ಬಟೆಕ್ಕೊಯ್ಯನೊಗೆದುದಾಡಿನ ( 1 , 1 )
ಬಟೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಬಟೆಯೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟಿದುವೆನಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಬಟ್ಟೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಬಡಿ ( 1 , 1 )
ಬಡಿದಂ ( 1 , 1 )
ಬಣಂಬೆಗಾನೆಅಗುವೆನೇ ( 1 , 1 )
ಬಣೆದಿಲ್ಲದೆಂಬರದು ( 1 , 1 )
ಬಣ್ಣಂ ( 1 , 1 )
ಬಣ್ಣದ ( 1 , 1 )
ಬಣ್ಣವಣ್ಣಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬದಗಂ ( 1 , 1 )

-->