ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮ ( 4 , 1 )
ಮ*ದರಸನೊಣಗಿದ ( 1 , 1 )
ಮ- ( 1 , 1 )
ಮಂ*ಯಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಮಂ- ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳಂ ( 3 , 1 )
ಮಂಗಳಂಂ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳಸ್ನಾನಮಂ- ( 1 , 1 )
ಮಂದಸ್ಮಿತ ( 1 , 1 )
ಮಂದಾ ( 1 , 1 )
ಮಂದಾರಂಗೇಂಂ ( 1 , 1 )
ಮಕುಟಮಸ್ತಕದೆ ( 1 , 1 )
ಮಖನಗಿಸದಿರ್ಪುದೆ ( 1 , 1 )
ಮಖುಗಿದನಿಳೇಶನಾ ( 1 , 1 )
ಮಖುಗಿದುದನೀರ ( 1 , 1 )
ಮಖುಗುವಿನಂ ( 1 , 1 )
ಮಗನ ( 2 , 1 )
ಮಗನುಂ ( 1 , 1 )
ಮಗನೆ ( 3 , 1 )
ಮಗನೆಂದಖಿಳ ( 1 , 1 )
ಮಗುಳ್ಳಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಮಗ್ಗಿಸಿದಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಮಗ್ಗುಲಿಕ್ಕಿರ್ದುದು ( 1 , 1 )
ಮಚ್ಚರಿಸುವವೊಲ್‌ ( 1 , 1 )
ಮಜೆಯನಿರಿಸಿದವೋಲೆ- ( 1 , 1 )
ಮಟೆದುಂಬಿಗಂ ( 1 , 1 )
ಮಟ್ಕಜುಳುರ್ಕೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಮಡಗುವಿನಮಪ್ಪಿ ( 1 , 1 )
ಮಣಕಿನ ( 1 , 1 )
ಮಣಜೆಯದ ( 1 , 1 )
ಮಣಿ ( 1 , 1 )
ಮಣಿಕರೀಟಂಗಳನೀ ( 1 , 1 )
ಮಣಿದೊಣಇಗಿದನಂತೆವೊಲಿರೆ ( 1 , 1 )
ಮಣಿದ್ಯುತಿಧೃತ ( 1 , 1 )
ಮಣಿಪುತ್ರಿಕೆವೊಲ್‌ ( 1 , 1 )
ಮಣಿಮಂಡಪದೊಳ- ( 1 , 1 )
ಮಣೆಮದೆಯು ( 1 , 1 )
ಮಣೆಯಿಂದಿಣೆದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಮಣ್‌ಿವನಿ ( 1 , 1 )
ಮತಿ ( 2 , 1 )
ಮತ್ತಂ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತದೊಮದು ( 1 , 1 )
ಮತ್ತಮದನೆ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತಾತಂ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತೆ ( 2 , 1 )
ಮತ್ತೆಂತೆಂದೊಡಿ ( 1 , 1 )
ಮತ್ತೊಂದು ( 1 , 1 )
ಮತ್ತೊರ್ಮೆ ( 2 , 1 )
ಮತ್ಸ್ಯಮ- ( 1 , 1 )

-->