ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕ ( 3 , 1 )
ಕ- ( 6 , 1 )
ಕಂ ( 2 , 1 )
ಕಂ॥ ( 1 , 1 )
ಕಂಟಕನೀ ( 1 , 1 )
ಕಂಡ ( 2 , 1 )
ಕಂಡಂ ( 1 , 1 )
ಕಂಡಖಿಯೆಂ ( 1 , 1 )
ಕಂಡಜೆಯೆಂ ( 1 , 1 )
ಕಂಡಾ- ( 1 , 1 )
ಕಂಡಿಂತೆಂದಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕಂಡುಂಡುದಅ ( 1 , 1 )
ಕಂಡುದಜೆ- ( 1 , 1 )
ಕಂಡೆಂ ( 1 , 1 )
ಕಂಡೆಡೆವೊಕ್ಕು- ( 1 , 1 )
ಕಂಡೆನಾದೊಡೇಂ ( 1 , 1 )
ಕಂಡೆನೀ ( 1 , 1 )
ಕಂಡೊರ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಕಂತುವಿನ ( 1 , 1 )
ಕಂದ ( 1 , 1 )
ಕಂದರದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕಂದಿದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಕಂದಿಸಿದಧರಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಕಂಬಂದಪ್ಪಿದ ( 1 , 1 )
ಕಜ್‌ದೊವಲ ( 1 , 1 )
ಕಟ ( 1 , 1 )
ಕಟಲೆ ( 1 , 1 )
ಕಟಿದು ( 1 , 1 )
ಕಟಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಕಟುಪುವುದುಮವಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕಟೆದು ( 1 , 1 )
ಕಟೆಬಾದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಕಟೆಯುಂಡಾಪೋಶಿಪಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಟೆವೆಂಂ ( 1 , 1 )
ಕಟ್ಟಿಸಿದಂ ( 1 , 1 )
ಕಟ್ಟುವವೊಲ್‌ ( 1 , 1 )
ಕಡಲ್ಪರಿದುದಂದು ( 1 , 1 )
ಕಡಿದು ( 1 , 1 )
ಕಡುಗಮೀ ( 1 , 1 )
ಕಡೆಗಣ್ಗಳ ( 1 , 1 )
ಕಡೆಗಣ್ಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕಡೆದುದಾತ್ಮಕುರಂಗಂ ( 1 , 1 )
ಕಡೆದುವವಂ- ( 1 , 1 )
ಕಡೆದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಕಡೆಯಿನಡಿಸಿದನರಸಂ ( 1 , 1 )
ಕಡೆಯೊಳ್‌ ( 2 , 1 )
ಕಣೆಗೊಳ್ವೊಡಬ್ಬೆ ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಗಯ್ದರ್‌ ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಗಳ ( 3 , 1 )
ಕಣ್ಗಳಂಗರಕ್ಕರ್‌ ( 1 , 1 )

-->