ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವ ( 2 , 1 )
ವಂ ( 1 , 1 )
ವಂದಿಯ ( 1 , 1 )
ವಕ್ವಪದ್ಮದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ವಚನದೊ ( 1 , 1 )
ವಚನಮುಮಂ ( 1 , 1 )
ವಚೋಮಾರ್ಗದಿಂ ( 1 , 1 )
ವಜಾತದಿಂದೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ವಜ್ರವೇದಿಕೆ ( 1 , 1 )
ವಡರ್ದಂತಾಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ವಡೆದಂತೆ ( 1 , 1 )
ವತ್ಸರಮುತ್ತರೋತ್ತರ- ( 1 , 1 )
ವದನಂ ( 1 , 1 )
ವದನಾಂಭೋಜದಿಂಂ ( 1 , 1 )
ವದೆ ( 1 , 1 )
ವಧೆ ( 1 , 1 )
ವಧೆಗಿನಿತಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ವನ- ( 1 , 1 )
ವನಕೇಳಿಗಳಂ ( 1 , 1 )
ವನಜವನದಿವಾಕರನಂತಾ ( 1 , 1 )
ವನಮಾ- ( 1 , 1 )
ವನಮೃಗದವೊಲುರ್ಕನಣಿದು ( 1 , 1 )
ವನಹರಿಣಯುಗಮಂಂಂ ( 1 , 1 )
ವನಹರಿಣಿಯವೊಲ್‌ ( 1 , 1 )
ವನಿತೆಯ ( 1 , 1 )
ವನಿಪನವಂಗಭಯರುಚಿ ( 1 , 1 )
ವನೆಯಿಂದಮಪ್ಪು ( 1 , 1 )
ವರ ( 2 , 1 )
ವರತಿಳಕನ ( 1 , 1 )
ವರದೇವಂ ( 1 , 1 )
ವರನಾದೈ ( 1 , 1 )
ವರಮಂಂಚ ( 1 , 1 )
ವರಸಪ್ತಮ ( 1 , 1 )
ವರ್ಷದಯೋಧ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ವಲ್ಲಭನುಂ ( 1 , 1 )
ವಳಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ವಳಿಯೊಳ್‌ ( 2 , 1 )
ವವಳೆನಗೆ ( 1 , 1 )
ವಷಾ- ( 1 , 1 )
ವಸಂಂತಂ ( 1 , 1 )
ವಸಂಂತನಿರುಳುಂ ( 1 , 1 )
ವಸತನಲರ್ವೋದ ( 1 , 1 )
ವಸದನಮೆಸೆದಿರೆ ( 1 , 1 )
ವಸುಂಧರೆ ( 1 , 1 )
ವಸ್ತು ( 1 , 1 )
ವಹಿಣಿಯ ( 1 , 1 )
ವಾ ( 1 , 1 )
ವಾಖೆತ್ತಲ್‌ ( 1 , 1 )
ವಾಣಿ ( 1 , 1 )
ವಾಣೀ ( 1 , 1 )

-->