ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗ ( 1 , 1 )
ಗಂಂಟಿಗೆತ್ತಲ್‌ ( 1 , 1 )
ಗಂಗಕುಲಚಕ್ರವರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಗವಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಟದೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಟೊಡೆದು ( 1 , 1 )
ಗಂಡಗಾಳಿಕೆಯ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನಂ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನನಪ್ಪಿದ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನಮೃತದನ್ನಳತ್ತೆಯನಿವಳೋ- ( 1 , 1 )
ಗಂಡರ್‌ ( 1 , 1 )
ಗಂಡವಿಮುಕ್ತರ್‌ ( 1 , 1 )
ಗಂತೆಂತಾಯ್ದಅಸಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಭೀರರವಂ ( 1 , 1 )
ಗಗನಂ ( 1 , 1 )
ಗಗನದೊಳೆಟಲ್ಪ ( 1 , 1 )
ಗಗನಾ- ( 1 , 1 )
ಗಜಂ ( 1 , 1 )
ಗಜವೆಡಂಗ ( 1 , 1 )
ಗಡ ( 2 , 1 )
ಗಡಮೆಂದರಣಿದಜೆದು ( 1 , 1 )
ಗಡರಿಂಂದಲರ್ಗೊಯ್ವ ( 1 , 1 )
ಗಣ ( 1 , 1 )
ಗಣಧರರೋ ( 1 , 1 )
ಗತಿಗಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಗತಿಗಿಕ್ಕಿದುದುಟುದ ( 1 , 1 )
ಗತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗದ ( 1 , 1 )
ಗದು ( 1 , 1 )
ಗಮನಪ್ರ- ( 1 , 1 )
ಗಮನಪ್ರಾಯ ( 1 , 1 )
ಗಮಿರ್ಕೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಗರ ( 1 , 1 )
ಗರಗರಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಗರಗರಿಕೆವಡೆದು ( 1 , 1 )
ಗರಟಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗರಟಿಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಗರಸನವಂ ( 1 , 1 )
ಗರುಧೂಮಲತಿಕೆ ( 1 , 1 )
ಗಳ ( 1 , 1 )
ಗಹಗಹಿಕೆವಡೆದ ( 1 , 1 )
ಗಾರೆಣೆ ( 1 , 1 )
ಗಾಳಂ ( 1 , 1 )
ಗಾಳಮುರಿಯುಯ್ಯರಲೆ ( 1 , 1 )
ಗಾವಹನ ( 1 , 1 )
ಗಾವುದು ( 1 , 1 )
ಗಿಡಗನೆಅಗಿದಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಗಿಡುವಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಿರೆ ( 1 , 1 )

-->