ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪ- ( 2 , 1 )
ಪಂ ( 1 , 1 )
ಪಂ- ( 1 , 1 )
ಪಂಂಜರದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಪಂಗೆಯ್ದರ್‌ ( 1 , 1 )
ಪಂಚಗುಣಂ ( 1 , 1 )
ಪಂಚಮಿ ( 1 , 1 )
ಪಂಚಶ- ( 1 , 1 )
ಪಂಡಿತ ( 1 , 1 )
ಪಂದರೆನೆ ( 1 , 1 )
ಪಂದೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕದೊಳಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಕಿಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ವಾನ್ನಮೆ ( 1 , 1 )
ಪಕ್ಷಚ್ಛುರಿತಂ ( 1 , 1 )
ಪಗಲನಿರುಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಪಗಲುಂ ( 1 , 1 )
ಪಗಲೊಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಗಲ್‌ ( 2 , 1 )
ಪಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಗೆಮಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಚನೇ ( 1 , 1 )
ಪಚ್ಚೆಯ ( 1 , 1 )
ಪಜ್ಜಳಿಸಲಾರ್ಪುದೇ ( 1 , 1 )
ಪಟಿಯ ( 1 , 1 )
ಪಟುಪಲೆ ( 1 , 1 )
ಪಟ್ಟದಾನೆಯ ( 1 , 1 )
ಪಟ್ಟಮಂ ( 1 , 1 )
ಪಟ್ಟಿರ್ಪಾಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಪಡಿದೊಡದಂ ( 1 , 1 )
ಪಡೆದರ್‌ ( 1 , 1 )
ಪಡೆದು ( 1 , 1 )
ಪಡೆದುವು ( 1 , 1 )
ಪಡೆದೊಂ- ( 1 , 1 )
ಪಣಮೆ ( 1 , 1 )
ಪಣ್ತ್ಮು ( 1 , 1 )
ಪತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪತಿಯೊಳಿಳಿದಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಪಥ್ಯಮಾವುದದಂ ( 1 , 1 )
ಪದ ( 1 , 1 )
ಪದ- ( 1 , 1 )
ಪದಕೆ ( 1 , 1 )
ಪದದೊಳಮೇಂ ( 1 , 1 )
ಪದದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಪದನಂ ( 1 , 1 )
ಪದನಮೃತಮತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಪದಮಾಯದಾಯುವಾರೆಂ- ( 1 , 1 )
ಪದವಿಯ ( 1 , 1 )
ಪದಾಬ್ಬದಿಂ ( 1 , 1 )
ಪದಾಬ್ಬಮಂ ( 1 , 1 )

-->