ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಂತ್ರದಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಜಂಬೂದ್ವೀಪಾ ( 1 , 1 )
ಜಗಂ ( 1 , 1 )
ಜಗಮನಾವಗಂ ( 1 , 1 )
ಜಘನಂ ( 1 , 1 )
ಜನಕಂ ( 1 , 1 )
ಜನಕ್ಕಂ ( 1 , 1 )
ಜನಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಜನನಿ ( 1 , 1 )
ಜನಪತಿ ( 2 , 1 )
ಜನಪತಿಗಂ ( 1 , 1 )
ಜನಪತಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಜನಪನೊಂಂಡಂಬಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಜನಮನೋವನಕ್ಕೆನೆ ( 1 , 1 )
ಜನಮೋಹನಬಾಣಂ ( 1 , 1 )
ಜನಾ- ( 1 , 1 )
ಜನಾರ್ಧನದೇವನ ( 1 , 1 )
ಜನಿಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಜನಿಯಿಸಿದರ್‌ ( 1 , 1 )
ಜನ್ನಂ ( 2 , 1 )
ಜನ್ನಕವಿ ( 1 , 1 )
ಜನ್ಮಜಲಧಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಜನ್ಮಭೂಮಿಯೆನಿಸದು- ( 1 , 1 )
ಜನ್ಮಮನಿತುಮಂ ( 1 , 1 )
ಜನ್ಮಲತೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಮೋತಮಹಿಷಮಾದಂಂದರಸಾ ( 1 , 1 )
ಜಯಂ ( 1 , 1 )
ಜಯಮೆ ( 1 , 1 )
ಜಯಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ಜಯಿಸಿದಮಳೆಂಬುವಭಯರುಚಿಮತಿಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಜಲಗಂಧ ( 1 , 1 )
ಜಲಧಿಯೊಳೋ- ( 1 , 1 )
ಜಲರುಹಮುಖಿಯರ್‌ ( 1 , 1 )
ಜಳಕೇಳಿಯ ( 1 , 1 )
ಜವನ ( 1 , 1 )
ಜವನುಮುಯ್ಯಲೇಂ ( 1 , 1 )
ಜವಳದ ( 1 , 1 )
ಜವಳಿಗಟ್ಟಿನ ( 1 , 1 )
ಜವಳಿವೇ*ೆ ( 1 , 1 )
ಜಾಣೆಂತುಟೊ ( 1 , 1 )
ಜಾತಿ ( 1 , 1 )
ಜಾತಿಯದಾರೆ- ( 1 , 1 )
ಜಾತಿಯೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಜಾತಿಸ್ಮರನ- ( 1 , 1 )
ಜಾತ್ರ ( 1 , 1 )
ಜಾತ್ರಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಾತ್ರೆ ( 1 , 1 )
ಜಾತ್ರೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಜಾಯಿಲಮರಸನ ( 1 , 1 )
ಜಾರನಲ್ಲಿಗೆ ( 1 , 1 )

-->