ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಚಂ ( 2 , 1 )
ಚಂಡಕರ್ಮಂ ( 2 , 1 )
ಚಂಡಕರ್ಮಂ- ( 1 , 1 )
ಚಂಡಕರ್ಮನುಂ ( 1 , 1 )
ಚಂಡಕರ್ಮನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಚಂಡಮಾರಿ ( 1 , 1 )
ಚಂಡಮಾರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಚಂಡಮಾರಿದೇವತೆಯಿರ್ಪಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಚಂಡಿಕೆಯ ( 1 , 1 )
ಚಂದನಾಲೇ- ( 1 , 1 )
ಚಂದ್ರಂ ( 1 , 1 )
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ( 1 , 1 )
ಚಂದ್ರನಿಂತು ( 1 , 1 )
ಚಂದ್ರಮಂಡಲ- ( 1 , 1 )
ಚಂದ್ರಮತಿ ( 1 , 1 )
ಚಂದ್ರಮತಿಗಂ ( 1 , 1 )
ಚಂದ್ರಮತಿಗರಸಿತನಂ ( 1 , 1 )
ಚಂದ್ರಮತಿಗಳೊಸೆದು- ( 1 , 1 )
ಚಂದ್ರಮತಿಮಾತೆಯ ( 1 , 1 )
ಚಂದ್ರಮತಿಯಿಂತಿರ್ಬರ್‌ ( 1 , 1 )
ಚಂದ್ರಮತಿಯುಂ ( 1 , 1 )
ಚಂದ್ರಮತಿಯೆಂ- ( 1 , 1 )
ಚಂದ್ರಮನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಚಂದ್ರೋದಯದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಚಕ್ರೇಶ್ವರನಾ ( 1 , 1 )
ಚತುರಂಗಬಲ ( 1 , 1 )
ಚತುರವಚಃ ( 1 , 1 )
ಚತುರ್ಗುಣಂ ( 1 , 1 )
ಚತುರ್ವಿಧ ( 1 , 1 )
ಚದುರ ( 1 , 1 )
ಚದುರಂ ( 2 , 1 )
ಚನೆ ( 1 , 1 )
ಚನೆಯೆಲ್ಲಿಯುಮೊಳು ( 1 , 1 )
ಚಮ ( 1 , 1 )
ಚರಣಂಗಳೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಚರಣಂಗಳ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಚರಣಕಮಲಮ- ( 1 , 1 )
ಚರಣಕ್ಕಾ ( 1 , 1 )
ಚರಣಾಯುಧಮದಳಣ ( 1 , 1 )
ಚರಣಾಯುಧಯುಗಳಮಟೆದು ( 1 , 1 )
ಚರಣಾಯುಧವಧುವಾದಳ್ ( 1 , 1 )
ಚರತನುವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಚರಮಾಂಗಪ್ರಮಿತನಖಿಲಲೋಕ ( 1 , 1 )
ಚರಿ ( 1 , 1 )
ಚರಿಗೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಚರಿತ ( 1 , 1 )
ಚರಿತಮದೇಂ ( 1 , 1 )
ಚರಿತಾವತಾರಂ ( 1 , 1 )
ಚರಿಪ ( 1 , 1 )

-->