ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಂ ( 1 , 1 )
ಶಂಕತೆಯಿನಿನಿತು ( 1 , 1 )
ಶಬ್ದಾರ್ಥಗು- ( 1 , 1 )
ಶಬ್ಧ್ದಮಿಳೇಶಂ ( 1 , 1 )
ಶಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಶಯ್ಯಾತಳದೊಳ್‌ ( 2 , 1 )
ಶರಚ್ಚಂದ್ರ ( 1 , 1 )
ಶರದಭ್ರದೊಳೆಸೆವ ( 1 , 1 )
ಶರಧಿಯೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಶರಾಸನದ ( 1 , 1 )
ಶಶಕಪುರದ ( 1 , 1 )
ಶಾಂತಂಂ ( 1 , 1 )
ಶಾಂತಮನು ( 1 , 1 )
ಶಾಂತಿಮಾಡೆ ( 1 , 1 )
ಶಾಂತಿಯೆಂದೊಡನುಸಿಸರಿಸರೆ ( 1 , 1 )
ಶಾರದ ( 1 , 1 )
ಶಾಸನವಸಂತದೊಳೀ ( 1 , 1 )
ಶಾಸ್ತವಿಳಾಸಂ ( 1 , 1 )
ಶಾಸ್ತ್ರನನ್ಹಿತನೆನಿಪಾ ( 1 , 1 )
ಶಿ- ( 1 , 1 )
ಶಿಥಿಲತನೂ ( 1 , 1 )
ಶಿಳಿಗೊಲದ ( 1 , 1 )
ಶಿಶುಗಳ- ( 1 , 1 )
ಶೀತಕರನುದಯದಘ ( 1 , 1 )
ಶೀರ್ವಾದಂಗಳಿಂದಮರ್ದಪ್ಪಿ ( 1 , 1 )
ಶೀರ್ಷಾಭರಣಮೆಂಂಬ ( 1 , 1 )
ಶು- ( 1 , 1 )
ಶುಕ್ಲದಾಶ್ವಯುಜಕೃಷ್ಣದ ( 1 , 1 )
ಶುಚಿ ( 1 , 1 )
ಶುಚಿರಜರಜಸಿ ( 1 , 1 )
ಶುದ್ಧಮಂ ( 1 , 1 )
ಶುದ್ಧಾ- ( 1 , 1 )
ಶುಭಕಥನಮನತ್ಯಾನಂದದಿಂ ( 4 , 1 )
ಶುಭಲಕ್ಷಣ ( 1 , 1 )
ಶುಭಲಕ್ಷಣಮಷ್ಪತ್ತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಶುಭವೆಂದ ( 1 , 1 )
ಶುಭೇತರ ( 1 , 1 )
ಶುಭೇತರವಿನಾಶಮಂ ( 1 , 1 )
ಶುಭ್ರರೆಮೆಮ್ಮಂ ( 1 , 1 )
ಶೂರನಾದೊಡೇನಂ ( 1 , 1 )
ಶೋ ( 1 , 1 )
ಶೋಧಿಪ ( 1 , 1 )
ಶ್ಚಿತ್ರನಿಮಿತ್ತಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕ- ( 1 , 1 )
ಶ್ರಾವಕಜನದುಪವಾಸಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀ ( 2 , 1 )
ಶ್ರೀಗಿರಿದುರ್ಗಮಲ್ಲನೃಪರಾಜ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಜಿನದೀಕ್ಷೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಮತ್ಕಾಣೂರ್ಗಣ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೀಮತ್ತೀರ್ಥಾಧಿಪನ ( 1 , 1 )

-->