ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದ ( 2 , 1 )
ದಂ ( 3 , 1 )
ದಂಡದಂತರಸಂ ( 1 , 1 )
ದಂಡನಮ- ( 1 , 1 )
ದಂಢಧರಂಗಿಂ ( 1 , 1 )
ದಂತಕಾಂತಿ ( 1 , 1 )
ದಂತಪ್ರಭೆಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ದಂದದಿನೆಸಗಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ದಂದುಗ- ( 1 , 1 )
ದಂದುಗದೊಳೆ ( 1 , 1 )
ದಂದುಗಮೇಕೆಂದು ( 1 , 1 )
ದಂಬಂಗಳ್ಗ್ಳಭಯವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ದಗೆಗಳವೊಲ್‌ ( 1 , 1 )
ದಡಸಿದೊಡೇಅಡಸಿತೆಂಬ ( 1 , 1 )
ದಣಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ದತಿಶಯಮಂ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಾಚಾರ್ಯರ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಾಚಾರ್ಯರ್‌ ( 1 , 1 )
ದತ್ತಾವಧಾನನಾಗು ( 1 , 1 )
ದದ ( 3 , 1 )
ದದನಾಳ್ವಂ ( 1 , 1 )
ದದೆ ( 1 , 1 )
ದನಮೆನೆ ( 1 , 1 )
ದನರೂಳಮಾಗಳೆ ( 1 , 1 )
ದನಿ ( 2 , 1 )
ದನುಣ್‌ ( 1 , 1 )
ದಭಯರುಚಿಯಿಂತೆಂದು ( 1 , 1 )
ದಯಾಮೂಲಂ ( 1 , 1 )
ದಯಾರಸದೆ ( 1 , 1 )
ದಯೆಗೆಯ್ಗ್ಲುಂ ( 1 , 1 )
ದಯೆಯೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ದರತಾಹಾರ ( 1 , 1 )
ದರದಿಂ ( 2 , 1 )
ದರದಿಂದೊಗೆದುದು ( 1 , 1 )
ದರಧೀರನಭಯರುಚಿ ( 1 , 1 )
ದರನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ದರಿದ್ರನ ( 1 , 1 )
ದರೆ ( 1 , 1 )
ದರ್ಶಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ದಲೆಯೊಳಗುಂದಲೆಯೆನೆ ( 1 , 1 )
ದಲೆವುದು ( 1 , 1 )
ದಲ್‌ ( 1 , 1 )
ದಳಕದ ( 1 , 1 )
ದವರಾಜಚ್ಛತ್ರನಖಿಳಬುಧಜನಮಿತ್ರಂ ( 1 , 1 )
ದವಳಾರದೊಳಾಡುತ್ತಿರ್ದು ( 1 , 1 )
ದವಳಾರಮಿದುಂ ( 1 , 1 )
ದಸಸಿಯಂ ( 1 , 1 )
ದಸುವೆರಸು ( 1 , 1 )
ದಹಂಯೆಂ ( 1 , 1 )
ದಾ ( 1 , 1 )

-->