ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 1 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪಕ್ವಾನ್ನಮೆ ಮೃತಿಗು- ೇಪನಪಿಂಡದವೊಲಾಗೆ ಅಘದಿಂ ಬೀಜಾ- ವಾಪಮೆನೆ ಜನ್ಮಲತೆಗೆ ಕ- ಲಾಪಿಸ್ತೀಯುದರದಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯದೊಳೊಗೆದಂ
--------------
ಜನ್ನ
-->