ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕುಳ್ಳಿ ( 1 , 1 )
ಕುಳ್ಳಿರ್ದಂ ( 1 , 1 )
ಕುವರ ( 1 , 1 )
ಕುವರನ ( 1 , 1 )
ಕುವರನಂ ( 1 , 1 )
ಕುವರನಂದಿಂತೆಂದಂ ( 1 , 1 )
ಕುಷ್ಠಿಕೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಕುಸಿಗೊರಲಿಟುದೆರ್ದೆ ( 1 , 1 )
ಕುಸುಮಂ ( 1 , 1 )
ಕುಸುಮದತ್ತಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಕುಸುಮಾ- ( 1 , 1 )
ಕುಸುಮಾಳಿಗಂ ( 1 , 1 )
ಕುಸುಮಾವಳಿಯೆಂ ( 1 , 1 )
ಕುಸುಮಾವಳಿವೆರಸು- ( 1 , 1 )
ಕುಸುರಿದಖವೆದಡಗಿನಗತೆವೊ ( 1 , 1 )
ಕುಸುರಿವೆಸದ ( 1 , 1 )
ಕೂ- ( 2 , 1 )
ಕೂಗದೆ ( 1 , 1 )
ಕೂಗಿ ( 1 , 1 )
ಕೂಗಿದುದೇ- ( 1 , 1 )
ಕೂಗಿದುವು ( 1 , 1 )
ಕೂಗೆತ್ತಲ್‌ ( 1 , 1 )
ಕೂಟದಿನಾದುದು ( 1 , 1 )
ಕೂಡಿದ ( 1 , 1 )
ಕೂಡಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಕೂಡುವೊಡಂ ( 1 , 1 )
ಕೂಡೆ ( 1 , 1 )
ಕೂನಗೊರಡಿನಂದದ ( 1 , 1 )
ಕೂನಬೆನ್‌ ( 1 , 1 )
ಕೂರಸಿ ( 1 , 1 )
ಕೂರಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಕೂರ್ತು ( 1 , 1 )
ಕೂರ್ತೆಯೆಂದಾನಣುಯೆಂ ( 1 , 1 )
ಕೂರ್ಪ ( 1 , 1 )
ಕೂರ್ಮೆಗಿದು ( 1 , 1 )
ಕೃ- ( 2 , 1 )
ಕೃಕವಾಕು ( 1 , 1 )
ಕೃತಕಂ ( 1 , 1 )
ಕೃತಕತಾಮ್ರಚೂಡನಿ- ( 1 , 1 )
ಕೃತಕಾದ್ರಿಯನೇಂ ( 1 , 1 )
ಕೃತಕೃತ್ಯದಾನನಾವೀ- ( 1 , 1 )
ಕೃತದಿಂ ( 1 , 1 )
ಕೃತಿ ( 3 , 1 )
ಕೃತಿಮಾಡಿದರವರ್ಗಳ ( 1 , 1 )
ಕೃತಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಕೆಂಡದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕೆಂಪು ( 1 , 1 )
ಕೆಟ್ಟುದು ( 1 , 1 )
ಕೆಡುವನೆ ( 1 , 1 )
ಕೆದಅು ( 1 , 1 )

-->