ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದೆಂದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ದೆಅಗೆನೆ ( 1 , 1 )
ದೆರ್ಮೆಯ ( 1 , 1 )
ದೆಸೆಗೆ ( 1 , 1 )
ದೆಸೆದೆಸೆಗೆ ( 1 , 1 )
ದೆಸೆಯ ( 1 , 1 )
ದೆಸೆಯೆಂತುವರಂ ( 1 , 1 )
ದೆಸೆಯೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ದೇ- ( 1 , 1 )
ದೇಂ ( 1 , 1 )
ದೇಕಂಬಿಕೆ ( 1 , 1 )
ದೇಕೆಂಂದಾಜೆವರಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ದೇಗುಲಮಂ ( 1 , 1 )
ದೇನಂಗಳ್ಳಳ್ಳಿ ( 1 , 1 )
ದೇವ ( 2 , 1 )
ದೇವಂಗೆ ( 1 , 1 )
ದೇವಗತಿಯಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ದೇವನೆ ( 3 , 1 )
ದೇವರ ( 1 , 1 )
ದೇವರೆ ( 1 , 1 )
ದೇವಾನಾಂಪ್ರಿಯರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ದೇವಿ ( 3 , 1 )
ದೇವಿಗಮೇಃಚೆಯಂಗ ( 1 , 1 )
ದೇವಿಗೆ ( 1 , 1 )
ದೇವಿಯ ( 2 , 1 )
ದೇವಿಯರ ( 1 , 1 )
ದೇವಿಯುಮಾರೊಗಿಸಲ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ದೇಶದೊಳುಮೆಸೆವ ( 1 , 1 )
ದೇಹಂ ( 1 , 1 )
ದೇಹದೊಣಗಾತ್ಮನದೇ- ( 1 , 1 )
ದೇಹಮಿದಂ ( 1 , 1 )
ದೇಹಿಗ- ( 1 , 1 )
ದೈವದಿನೆಂತಕ್ಕಿಂದಿನ ( 1 , 1 )
ದೊಡರಿಸೆ ( 1 , 1 )
ದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ದೊಡೆಯರೊಳದು ( 1 , 1 )
ದೊರೆಕೊಳೆ ( 1 , 1 )
ದೊರೆಗೆವರಲುಖು ( 1 , 1 )
ದೊರೆಯನೆಂದು ( 1 , 1 )
ದೊರೆಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ದೊರೆಯಾದಳೊ ( 1 , 1 )
ದೊರೆವಡೆದ ( 1 , 1 )
ದೊರೆವೆತ್ತು ( 1 , 1 )
ದೋ ( 1 , 1 )
ದೋಷದ ( 1 , 1 )
ದ್ಬಂತಿಪನತಿನೂತ್ನಗೀತ ( 1 , 1 )
ದ್ಯೋಗಂ ( 1 , 1 )
ದ್ರಂ ( 1 , 1 )
ದ್ರಮತಿಯ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಗುಣಂ ( 1 , 1 )