ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತಳೆಯೆ ( 1 , 1 )
ತಳ್ತು ( 1 , 1 )
ತಳ್ಳೆಮೆದುಜುಗಲ್‌ ( 1 , 1 )
ತವಂ ( 1 , 1 )
ತವಗಂಂಜುವವರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ತವರಾಜಮನಿಂದು ( 1 , 1 )
ತವರಿಂತು ( 1 , 1 )
ತವೆ ( 2 , 1 )
ತಾ ( 2 , 1 )
ತಾಂಂತನ ( 1 , 1 )
ತಾಂಂಬೂಲಜಾಮಂ ( 1 , 1 )
ತಾಂತ ( 1 , 1 )
ತಾಂಬೂಲ ( 1 , 1 )
ತಾಡುವ ( 1 , 1 )
ತಾದುದು ( 1 , 1 )
ತಾನಂ ( 1 , 1 )
ತಾನಂದುವರೆಗಮೊದವಿಸಿ ( 1 , 1 )
ತಾನದಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ತಾನಮೃತಮತಿಯ ( 1 , 1 )
ತಾನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ತಾನುಂ ( 2 , 1 )
ತಾನೆ ( 1 , 1 )
ತಾನ್‌ ( 1 , 1 )
ತಾಮಣಿಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ತಾಮೆ ( 1 , 1 )
ತಾಮೆಸೆದರ್‌ ( 1 , 1 )
ತಾಯ ( 4 , 1 )
ತಾಯನೇಚೆತ್ತೆಂಬಂ- ( 1 , 1 )
ತಾಯನೇಣಜೆ- ( 1 , 1 )
ತಾಯುಂ ( 2 , 1 )
ತಾಯೆ ( 1 , 1 )
ತಾಯೊಂ ( 1 , 1 )
ತಾಯೊಂ- ( 1 , 1 )
ತಾಯೊಡನುಣಿ ( 1 , 1 )
ತಾಯ್ಗೆ ( 2 , 1 )
ತಾಯ್ವಿರಟೆದಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ತಾಯ್‌ ( 2 , 1 )
ತಾರಾ ( 1 , 1 )
ತಾರಾತಾರಾ ( 1 , 1 )
ತಾಳಂ ( 1 , 1 )
ತಾಳಕಾಯ ( 1 , 1 )
ತಾಳದ ( 1 , 1 )
ತಾಳುಗೆಯನುರ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ತಾಳ್ವಿದ ( 1 , 1 )
ತಾವಂ ( 1 , 1 )
ತಾವ್‌ ( 1 , 1 )
ತಿಂ ( 1 , 1 )
ತಿಂಗಳೊಳಖಿಳಾ- ( 1 , 1 )
ತಿಂಗುಜ ( 1 , 1 )
ತಿಂದ ( 1 , 1 )

-->