ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಾಪಮೆನೆ ( 1 , 1 )
ವಾಮೆಯಾದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ವಾಯು ( 2 , 1 )
ವಾಯುವನಿಳೆಪಿ ( 1 , 1 )
ವಾಯುವಿನೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ವಾರಧಿ ( 1 , 1 )
ವಾರವನಿತೆಯರೆಸೆದರ್‌ ( 1 , 1 )
ವಾರಿಯ ( 1 , 1 )
ವಾಸಂತಿಕೆಯೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ವಿ ( 2 , 1 )
ವಿಂಧ್ಯದೊಳೊಗೆದಂ ( 1 , 1 )
ವಿಂಧ್ಯನಗರದೊಳಾ ( 1 , 1 )
ವಿಕಟಾಂಂಗನೊಳಂತಾ ( 1 , 1 )
ವಿಕಲ ( 1 , 1 )
ವಿಕಳಹೃದಯರಾದವರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ವಿಕಾರಮೆಂಬ ( 1 , 1 )
ವಿಕಾಸವಿಲಾಸದಂತೆವೊಲ್‌ ( 1 , 1 )
ವಿಕೃತಿ ( 1 , 1 )
ವಿಗೆಯೆನೆ ( 1 , 1 )
ವಿಚತ್ರಮಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ವಿಚಾರಂ ( 1 , 1 )
ವಿಚಾರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ವಿದ್ಯಾ- ( 1 , 1 )
ವಿದ್ಯಾಧರನಾ ( 1 , 1 )
ವಿದ್ಯಾಬಲದಿಂ ( 1 , 1 )
ವಿಧ ( 1 , 1 )
ವಿಧದರ್ಚನೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ವಿಧಿವಿಳ ( 1 , 1 )
ವಿಧಿವಿಳಸನಮಂ ( 1 , 1 )
ವಿನಯನಿಧಿಗಾ ( 1 , 1 )
ವಿನಯಾದಿತ್ಕನೆ ( 1 , 1 )
ವಿನಾಶ ( 1 , 1 )
ವಿನೇಯಜನ ( 1 , 1 )
ವಿನೋ- ( 1 , 1 )
ವಿಪ್ರಘೋಷಣಂಂ ( 1 , 1 )
ವಿಬೋಧನೇತ್ರನೆ ( 1 , 1 )
ವಿಭುಗಿಂತೆಂದಂ ( 1 , 1 )
ವಿಮಳಾ- ( 1 , 1 )
ವಿಮೋಹಮೃಗಮಂ ( 1 , 1 )
ವಿರಚಿದಂ ( 1 , 1 )
ವಿರಹದ ( 1 , 1 )
ವಿರಹಿವೊ ( 1 , 1 )
ವಿಲಾಸಂ ( 1 , 1 )
ವಿಲಾಸಗೋಷ್ಠಿಯೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ವಿಳಯದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ವಿಳಾಸನದ ( 1 , 1 )
ವಿವೇಕಕ್ರಿಯೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ವಿಷಣ್ಣಾ ( 1 , 1 )
ವಿಷದಿಂಂ ( 1 , 1 )
ವಿಷಮೆನೆಯುಂ ( 1 , 1 )

-->