ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನರಕದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ನರಕಮಿದಿರ್ವಂದಪುದೋ ( 1 , 1 )
ನರನಾಥಂ ( 1 , 1 )
ನರಪತಿ ( 3 , 1 )
ನರಪತಿಯ ( 1 , 1 )
ನರಮನೆಯಂ ( 1 , 1 )
ನರಯುಗಳಕಮಾಗಿ ( 1 , 1 )
ನರರಂ ( 1 , 1 )
ನರಲಂಬಂ ( 1 , 1 )
ನರಶಿರಂ ( 1 , 1 )
ನರಸಿಂಹಸುತಂಂ- ( 1 , 1 )
ನರಿಯಂ ( 1 , 1 )
ನರೆಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ನರ್ಮದೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ನರ್ಮಮನಂ ( 1 , 1 )
ನಲಲಣ್ಮುವೆನೇ ( 1 , 1 )
ನಲಿವಕನಸಂಂ ( 1 , 1 )
ನಲ್ಲನೆ ( 1 , 1 )
ನಲ್ಲರ ( 1 , 1 )
ನಲ್ಲಳ ( 1 , 1 )
ನವ ( 2 , 1 )
ನವನಿಯೊಳೊಗೆದಂತೆ ( 1 , 1 )
ನವಪರಿಮಳದಿಂ ( 1 , 1 )
ನವರತ್ನದ ( 1 , 1 )
ನವಿಕಲ್ಪಂ ( 1 , 1 )
ನವಿಲಂ ( 3 , 1 )
ನವಿಲಪ್ಪನಿತಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ನವಿಲಮೃತಮತಿಯ ( 1 , 1 )
ನವಿಲುಂ ( 1 , 1 )
ನವಿಲುಮೆಯ್ಯಮೃಗಮಾಯ್ತಾ ( 1 , 1 )
ನಾ ( 4 , 1 )
ನಾಂದಿಯಿನನಂತರಂ ( 1 , 1 )
ನಾಕದೊಳೆಂದೂಳ್ಡಪ- ( 1 , 1 )
ನಾಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ನಾಗುನುಮಾಗಿ ( 1 , 1 )
ನಾಚಾರ್ಯನೆಯೆಂದಿಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ನಾಟ್ವಭು ( 1 , 1 )
ನಾಡಾಡಿಯ ( 1 , 1 )
ನಾಡೆ ( 2 , 1 )
ನಾಡೊಳಿರದಾತಂಗಂ ( 1 , 1 )
ನಾತಮಾತನ ( 1 , 1 )
ನಾತ್ಮ ( 1 , 1 )
ನಾತ್ಮನತಿಚೈತನ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ನಾದಂ ( 1 , 1 )
ನಾದಿಯನಂತಂ ( 1 , 1 )
ನಾದೊಡಮಿಂದೊಂಂದನಿಕ್ಕವೇಟ್ಟುದು ( 1 , 1 )
ನಾನಾ ( 2 , 1 )
ನಾನಿಗ್ರಹವಧೆಯಿನಂದು ( 1 , 1 )
ನಾನೀ ( 1 , 1 )
ನಾಮದಿಂ ( 1 , 1 )

-->