ಒಟ್ಟು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ಕವಿಗಳು , 2 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ತನುವಾರ್ಗಮಶುಚಿ ಶುದ್ಧಾ- ತ್ಮನೆ ಶುಚಿ ಕಾಗೆಯವೊಲೇನೊ ಮಿಂಂದವನೇಂ ಶು- ಸಂಸ್ಕಾರಶತೇನಾ- ಪಿನ ಗೂಥಃ ಕುಂಕುಮಾಯತೇ ಎಂದಜೆಯೆಯಾ
--------------
ಜನ್ನ
ಶುಚಿರಜರಜಸಿ ಭವೇನ್ಮಾಸ್‌ ಪಚನೇ ಶ್ವಸ್ಥಷ್ಟದೋಷಮೆಂಬುದು ವೇದ ಪ್ರಚುರಮನೆ Sey, ನೃಪನಾ ವಚನಮುಮಂ ನಂಬಿ ನೆಜದ ಪೊಲೆಯರ ಪೋಂತಂ
--------------
ಜನ್ನ