ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮುಚೆಕಿಯು- ( 1 , 1 )
ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಂಡಂ ( 1 , 1 )
ಮುಜೆವಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟಿದ ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟಿದೆಡೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಮುಟ್ಟಿದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಮುಡಿ ( 1 , 1 )
ಮುಡಿಪಿ ( 1 , 1 )
ಮುಡಿಪಿದ ( 1 , 1 )
ಮುಡಿಪಿದೆನಿದಖೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಮುಡುಪಿಂದಂ ( 1 , 1 )
ಮುತ್ತದ ( 1 , 1 )
ಮುದಿರ್ತು ( 1 , 1 )
ಮುದುಗರಡಿಯ ( 1 , 1 )
ಮುದ್ಗಾರವೆತ್ತು ( 1 , 1 )
ಮುದ್ದಾದುವಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಮುನಿ ( 2 , 1 )
ಮುನಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಮುನಿದಂ ( 1 , 1 )
ಮುನಿದಂಬಿಕೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಮುನಿದಯ್ನೂಹುಂ ( 1 , 1 )
ಮುನಿಪನುಪವಾಸಮಂ ( 1 , 1 )
ಮುನಿವಚನದೊಳಂ ( 1 , 1 )
ಮುನಿವರ- ( 1 , 1 )
ಮುನಿವೆಂ ( 1 , 1 )
ಮುನಿಸಮುದಾಯಸಮೇತಶಂ ( 1 , 1 )
ಮುನೀಂದ್ರಪದ ( 1 , 1 )
ಮುನ್ನಂ ( 2 , 1 )
ಮುನ್ನಮಿನ್ನರಂ ( 1 , 1 )
ಮುನ್ನಿನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಮುನ್ನೊಗೆದಾ- ( 1 , 1 )
ಮುರುಟದ ( 1 , 1 )
ಮುರುಡಾದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಮುಳಿದಂ ( 1 , 1 )
ಮುಳಿದಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಮುಳಿದು ( 1 , 1 )
ಮುಳಿದುರ್ಚಿದ ( 1 , 1 )
ಮುಳಿಯದಿರರಸನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಮುಳಿವುದೆ ( 1 , 1 )
ಮೂ ( 1 , 1 )
ಮೂಗಂಂ ( 1 , 1 )
ಮೂಗಿನೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಮೂಗು ( 1 , 1 )
ಮೂಗುಮನೊಡೆಯೊತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಮೂಜುಲೋಕದ ( 1 , 1 )
ಮೂಜುವರೆ ( 1 , 1 )
ಮೂಡಿದ ( 1 , 1 )
ಮೂಡುವ ( 1 , 1 )
ಮೂಣನೆಯ ( 1 , 1 )
ಮೂದಲಿಸಿದಂತೆ ( 1 , 1 )

-->