ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನೆಣಮುರ್ಚೆ ( 1 , 1 )
ನೆತ್ತದ ( 2 , 1 )
ನೆತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ನೆತ್ತಿಯ ( 2 , 1 )
ನೆನೆದಳ್‌ ( 1 , 1 )
ನೆನೆದಿಜಯಲೊಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ನೆನೆದುದು ( 1 , 1 )
ನೆನೆಯದೆ ( 1 , 1 )
ನೆನೆಯುತಿರ್ದಿರೇನಂ ( 1 , 1 )
ನೆನೆಯುತಿರ್ದೆವೆನೆ ( 1 , 1 )
ನೆನ್ನನೆಂದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ನೆಯ್ದಿಲ ( 1 , 1 )
ನೆಯ್ಬಿಲ ( 1 , 1 )
ನೆರಂಬಡೆಯೆ ( 1 , 1 )
ನೆರೆದ ( 2 , 1 )
ನೆರೆದರ್‌ ( 2 , 1 )
ನೆರೆದಿರ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ನೆರೆದಿರ್ಪುದಲ್ಲದೆಂಬಂ ( 1 , 1 )
ನೆರೆದು ( 1 , 1 )
ನೆರೆಯದೊ- ( 1 , 1 )
ನೆರೆಯಿಸುವಳ್‌ ( 1 , 1 )
ನೆರೆವ ( 1 , 1 )
ನೆಲಂ ( 1 , 1 )
ನೆಲಸಿ ( 1 , 1 )
ನೆಲಸಿದ ( 1 , 1 )
ನೆಲಸಿರ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ನೆಲೆ ( 1 , 1 )
ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ನೆಲೆಮಾಡಂಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ನೆಲೆಮಾಡದೊಳೆಡೆಯಾಡುವ ( 1 , 1 )
ನೆಲೆಯ ( 1 , 1 )
ನೆಲೆಯಾಂದೆಗನಚ್ಚಿಯವೋ- ( 1 , 1 )
ನೆಲೆಯಾಗೆ ( 1 , 1 )
ನೆಲೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ನೆವದಿ ( 1 , 1 )
ನೆವದಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ನೆವದಿನರಸನಿಂತುಸಿರ್ದಂ ( 1 , 1 )
ನೆವದೆ ( 1 , 1 )
ನೆ೫್‌ೌ ( 1 , 1 )
ನೇಖೆಯೆ ( 1 , 1 )
ನೇತ್ರೆಯನುಚ್ಚ್ವಾ ( 1 , 1 )
ನೇನೆಂಬುದೊ ( 1 , 1 )
ನೇಯಂ ( 1 , 1 )
ನೇರಾಣಿಯ ( 1 , 1 )
ನೈನಗಿನ್ನೆಂತಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ನೊಂಂದಳಿೆತ್ತಿರೆ ( 1 , 1 )
ನೊಂದಲ್ಲಿಂ ( 1 , 1 )
ನೊಂದು ( 2 , 1 )
ನೊಡಲೊಳ್‌ ( 1 , 1 )

-->