ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮಿಂಂದವನೇಂ ( 1 , 1 )
ಮಿಂತೆದಳಂದಿನ ( 1 , 1 )
ಮಿಂದುಂ ( 1 , 1 )
ಮಿಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಮಿಕ್ಕಂ ( 1 , 1 )
ಮಿಗಿಲವರಿಂ ( 1 , 1 )
ಮಿಗಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಮಿಡುಕೆರ್ದೆಯೊಳೊದವೆ ( 1 , 1 )
ಮಿತ್ತಂ ( 1 , 1 )
ಮಿತ್ತೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಮಿತ್ರಂ ( 1 , 1 )
ಮಿಥ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಮಿಲ್ಲೆನವೇಡುಂಟು ( 1 , 1 )
ಮಿಳಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಮಿವು ( 1 , 1 )
ಮೀ ( 1 , 1 )
ಮೀಜತವೆದಪರ್‌ ( 1 , 1 )
ಮೀನಂ ( 1 , 1 )
ಮೀನದಂ ( 1 , 1 )
ಮೀನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಮೀನಾದುದೆಯ್ಯಮೃಗಮು- ( 1 , 1 )
ಮೀನುಂ ( 1 , 1 )
ಮೀನ್ಬೊಲಿಂದೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಮೀನ್‌ ( 1 , 1 )
ಮೀಪಾಲರ ( 1 , 1 )
ಮು ( 1 , 1 )
ಮು- ( 4 , 1 )
ಮುಂ ( 1 , 1 )
ಮುಂಂ- ( 1 , 1 )
ಮುಂಜಂ ( 1 , 1 )
ಮುಂತಅಣಪೆ ( 1 , 1 )
ಮುಂತಣ ( 2 , 1 )
ಮುಂತಾಗಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಮುಂದಣ ( 1 , 1 )
ಮುಂದಣಿನರಮನೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಮುಂದಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಮುಂದೆ ( 2 , 1 )
ಮುಕುರಂ ( 1 , 1 )
ಮುಕ್ಕಿಮುಕ್ತನುಂ ( 1 , 1 )
ಮುಕ್ತಿಯ ( 1 , 1 )
ಮುಖದರ್ಪಣಗೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಮುಖದಿನವಳೋಕಿಪವೋಲ್‌ ( 1 , 1 )
ಮುಖಮಂಂ- ( 1 , 1 )
ಮುಖುಗುವ ( 1 , 1 )
ಮುಗಿದ ( 1 , 1 )
ಮುಗಿದುದವನ ( 1 , 1 )
ಮುಗಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಮುಗು- ( 1 , 1 )
ಮುಗುಳ್ಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಮುಗ್ಗಿ ( 1 , 1 )

-->