ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನಾಂಬುವಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಪುತ್ತುಂ ( 1 , 1 )
ಪುತ್ರಂ ( 1 , 1 )
ಪುತ್ರಿಕೆವೊಲ್‌ ( 1 , 1 )
ಪುಮಿ ( 1 , 1 )
ಪುರಜನ ( 1 , 1 )
ಪುರಜನಮುಂ ( 1 , 1 )
ಪುರದ ( 1 , 1 )
ಪುರದರಸಂ ( 1 , 1 )
ಪುರಮೆಸೆಗುಂ ( 1 , 1 )
ಪುರುದೇವಾದಿಗಳೊಲಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಪುರುಳಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಪುರೋಪವನಮಂ ( 1 , 1 )
ಪುರೋಹಿತರೆಲ್ಲಂ ( 1 , 1 )
ಪುರ್ವಿನ ( 1 , 1 )
ಪುರ್ವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಪುಲಿ ( 2 , 1 )
ಪುಲಿಗೋಣರಾದರೆರಡುಂ ( 1 , 1 )
ಪುಲ್ಲನಡಕಿ ( 1 , 1 )
ಪುಲ್ಲಸರವಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಪುಳಿಂದಂ ( 1 , 1 )
ಪುಳಿನಮನೇ ( 1 , 1 )
ಪುಷ್ಕತಾರೆ ( 1 , 1 )
ಪುಸಿಯಾಗದು ( 1 , 1 )
ಪೂ- ( 1 , 1 )
ಪೂಜಿಸಿದಂ ( 1 , 1 )
ಪೂಜಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಪೂಜೆಗೆಂದೆಟ್ಟಂದಂ ( 1 , 1 )
ಪೂಜೆಯೊ- ( 1 , 1 )
ಪೂಜ್ಯಪಾದರಾಖ್ಯಾನಂಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಪೂರ ( 1 , 1 )
ಪೂರಂ ( 1 , 1 )
ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರರವನತ ( 1 , 1 )
ಪೂರ್ವ ( 1 , 1 )
ಪೂವಿಂ ( 1 , 1 )
ಪೂವಿನ ( 1 , 1 )
ಪೆಂಡಿರ ( 2 , 1 )
ಪೆಂಡಿರಿಂತು ( 1 , 1 )
ಪೆಂಪಿನ ( 1 , 1 )
ಪೆಅತೊಡಲಿಂ ( 1 , 1 )
ಪೆಅರಪೆಂಡಿರೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಪೆಅರೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಪೆಆರಂ ( 1 , 1 )
ಪೆಣಂಡು ( 1 , 1 )
ಪೆಣಗೆ ( 1 , 1 )
ಪೆಣ್‌ ( 2 , 1 )
ಪೆತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಪೆತ್ತ ( 1 , 1 )
ಪೆತ್ತುದು ( 1 , 1 )