ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತೆದಂದದ ( 1 , 1 )
ತೆನೆ ( 1 , 1 )
ತೆಮಗೆ ( 1 , 1 )
ತೆರಡರ್ಕಾಯುಃ ( 1 , 1 )
ತೆರೆಮುಗಿಲನಡರ್ವ ( 1 , 1 )
ತೆರೆಯ ( 1 , 1 )
ತೆಳೌಯದೆಂಬ ( 1 , 1 )
ತೇಜಂ ( 1 , 1 )
ತೇಜೋ ( 1 , 1 )
ತೈಲಪಂ ( 1 , 1 )
ತೊಂಬತ್ತಜು ( 1 , 1 )
ತೊಟೌಯಲುದ್ಯತನಾದಂಂ ( 1 , 1 )
ತೊಟ್ಟನೆ ( 1 , 1 )
ತೊಟ್ಟಿಲೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ತೊಡಂಕಂ ( 1 , 1 )
ತೊಡವಿನ ( 1 , 1 )
ತೊಡೆಯೇಉ ( 1 , 1 )
ತೊಡೆವೊಯ್ಬು ( 1 , 1 )
ತೊತ್ತಿರೆಂಂಗುಂ ( 1 , 1 )
ತೊನ್ನ ( 1 , 1 )
ತೊನ್ನೀ ( 1 , 1 )
ತೊಲಗದು ( 1 , 1 )
ತೊಲಗಿಸಿ ( 1 , 1 )
ತೊಲೆಯೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ತೊವಲನುಗಿದು ( 1 , 1 )
ತೋ ( 1 , 1 )
ತೋಆಲ್‌ ( 1 , 1 )
ತೋಜಹುವ ( 1 , 1 )
ತೋಜೆ ( 1 , 1 )
ತೋಣದೊ- ( 1 , 1 )
ತೋತ್ತಮ ( 1 , 1 )
ತೋರಣಂಂಗಟ್ಟುವ ( 1 , 1 )
ತೋರಮುಡಿವಿಡಿದು ( 1 , 1 )
ತೋರಮುತ್ತಿನ ( 1 , 1 )
ತೋಳ್ಕುಟ್ಟಿದ ( 1 , 1 )
ತೋಳ್ಗಳ ( 1 , 1 )
ತೋಳ್‌ ( 3 , 1 )
ತೋಹುಗುಂ ( 1 , 1 )
ತ್ತದು ( 1 , 1 )
ತ್ತದೆ ( 1 , 1 )
ತ್ತಭಯರುಚಿ ( 1 , 1 )
ತ್ತಮಚಾರಿತ್ರದೊಳೆ ( 1 , 1 )
ತ್ತಲೆಯುಂ ( 1 , 1 )
ತ್ತಾ ( 1 , 1 )
ತ್ತಾಮುಂ ( 1 , 1 )
ತ್ತಿಟೆಯುತ್ತಿರೆ ( 1 , 1 )
ತ್ತಿದೊಡಾಅಲ್‌ ( 1 , 1 )
ತ್ತಿಸಿ ( 1 , 1 )
ತ್ತುವ ( 1 , 1 )
ತ್ಫಲಮಾಯ್ತು ( 1 , 1 )

-->