ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸುಟಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಸುಟುದು ( 1 , 1 )
ಸುಟೆದುವು ( 1 , 1 )
ಸುಟ್ಟರೆ ( 1 , 1 )
ಸುಡು ( 1 , 1 )
ಸುತನಂತು ( 1 , 1 )
ಸುತ್ತಿದ ( 2 , 1 )
ಸುತ್ತಿನೊಳಾ- ( 1 , 1 )
ಸುತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಸುದತಿಯರ ( 1 , 1 )
ಸುದತಿಯೊಳಿಂಬಾಗದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಸುದತ್ತರ ( 1 , 1 )
ಸುದತ್ತಾಚಾರ್ಯರ ( 2 , 1 )
ಸುದತ್ತಾಚಾರ್ಯರ್‌ ( 1 , 1 )
ಸುಧಾ ( 1 , 1 )
ಸುಧಾ- ( 1 , 1 )
ಸುಧಾಂಶುಬಿಂಬದ ( 1 , 1 )
ಸುಪಕ್ಷದಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಯಂ ( 1 , 1 )
ಸುಪ್ರಭಾತಾತೋದ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ಸುಮನೆ ( 1 , 1 )
ಸುಮನೋಬಾಣಂ ( 1 , 1 )
ಸುಯ್ದಂ ( 1 , 1 )
ಸುಯ್‌ ( 1 , 1 )
ಸುರಚಾಪಚ್ಛವಿ ( 1 , 1 )
ಸುರತ ( 2 , 1 )
ಸುರತದಿಂ ( 1 , 1 )
ಸುರಭಿಶರನಂಗಜಾತಂ ( 1 , 1 )
ಸುರವರವನಿತಾ ( 1 , 1 )
ಸುರಿಗಿಅುದರ್ಚನೆಯಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಸುರಿವ ( 1 , 1 )
ಸುಲಿದೆಡೆಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಸುವಸ್ತುವಿನಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಸುವಿಷಯದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಸುವ್ರತಂ ( 1 , 1 )
ಸುವ್ರತಮಂ ( 1 , 1 )
ಸುಹಾಹೆ ( 1 , 1 )
ಸೂಕ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಸೂಚಿಸಿದಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಸೂಟಣೆದವನೆಸೆವುದೆತ್ತಲಾ ( 1 , 1 )
ಸೂಟ್‌ ( 1 , 1 )
ಸೂಡಿಂ ( 1 , 1 )
ಸೂರಿದೇಶಿಕ ( 1 , 1 )
ಸೂರೆಯ ( 1 , 1 )
ಸೂಹೌಗೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಸೆಜ್ಜರಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಸೆಜ್ಜೆಯ ( 1 , 1 )
ಸೆಯನಡರ್ದೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಸೆಳೆದಶ್ವಮಹಿಷ ( 1 , 1 )
ಸೆಳೆದೊಡೆ ( 1 , 1 )