ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತಿಂದುಂ ( 1 , 1 )
ತಿಂದುದು ( 1 , 1 )
ತಿಂಬರೆಂಜಲ ( 1 , 1 )
ತಿಣ್ಣಂ ( 1 , 1 )
ತಿದಿಯಂ ( 1 , 1 )
ತಿದಿಯಿಂ- ( 1 , 1 )
ತಿರೆ ( 2 , 1 )
ತಿರೋಹಿತೆಯಾದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ತಿರ್ದಳೂ ( 1 , 1 )
ತಿರ್ದುತ್ತು ( 1 , 1 )
ತಿರ್ದುದು ( 1 , 1 )
ತಿರ್ದುವನಾ ( 1 , 1 )
ತಿರ್ಯಗ್ಗತಿಯೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ತಿಲಕಲಕ್ಷ್ಮದ ( 1 , 1 )
ತಿಳಕದವೊಲ್‌ ( 1 , 1 )
ತಿಳಿಕರಮಳಸದ್ಧೋಧ ( 1 , 1 )
ತಿಳಿದಾಲಿಸಿ ( 1 , 1 )
ತಿಳಿದು ( 1 , 1 )
ತಿಳಿಪಿದಳ್‌ ( 1 , 1 )
ತಿವರ್ಗಳ ( 1 , 1 )
ತೀರದುದ- ( 1 , 1 )
ತೀವಿ ( 1 , 1 )
ತೀವಿದ ( 1 , 1 )
ತೀವಿರ್ಪಂ ( 1 , 1 )
ತುಂಬಿಯ ( 1 , 1 )
ತುಂಬಿಯೆಜಕಮ- ( 1 , 1 )
ತುಗಳೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ತುಪ್ಪುಚೆಡದು ( 1 , 1 )
ತುಪ್ಪೇಣಚೆದ ( 1 , 1 )
ತುರಗದಟ ( 1 , 1 )
ತೂಗಿ ( 1 , 1 )
ತೂಗಿದುದು ( 1 , 1 )
ತೂಗಿದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ತೂಗಿಯು- ( 1 , 1 )
ತೂಗಿಯುಂ ( 1 , 1 )
ತೂಗಿಸಿ ( 1 , 1 )
ತೂಬನೆತ್ತಿದ ( 1 , 1 )
ತೆ- ( 2 , 1 )
ತೆಂ- ( 1 , 1 )
ತೆಂಂದರ್‌ ( 1 , 1 )
ತೆಂಕವಂಕದೊ- ( 1 , 1 )
ತೆಂದಳ್‌ ( 2 , 1 )
ತೆಅದಿಂ ( 3 , 1 )
ತೆಅದಿಂದ ( 1 , 1 )
ತೆಅದೆ ( 2 , 1 )
ತೆಗೆ ( 1 , 1 )
ತೆಗೆದಂ ( 1 , 1 )
ತೆಗೆಯಿಸಿದಂ ( 1 , 1 )
ತೆಜಪುಗಳಂ ( 1 , 1 )
ತೆಟೆದೊಳಗಂ ( 1 , 1 )

-->