ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಾಯಕನರಕಮೀಕೆಗೊಚ್ಚತಮಾಯ್ತೋ ( 1 , 1 )
ನಾಯಾದರೆಯ್ಯುಂ ( 1 , 1 )
ನಾಯುಂ ( 1 , 1 )
ನಾಯುರಗಿ ( 1 , 1 )
ನಾಯ್ಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ನಾಯ್‌ ( 4 , 1 )
ನಾರಂ ( 1 , 1 )
ನಾರಾಧಿಸಲೆಂದು ( 1 , 1 )
ನಾರಿಗಂ ( 1 , 1 )
ನಾರೀ ( 1 , 1 )
ನಾಲಗೆ ( 1 , 1 )
ನಾಲ್ಕು ( 1 , 1 )
ನಾಲ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ನಾವಣದುದೇ ( 1 , 1 )
ನಿ ( 2 , 1 )
ನಿ- ( 3 , 1 )
ನಿಂ- ( 1 , 1 )
ನಿಂಂ- ( 1 , 1 )
ನಿಂಂದುದು ( 1 , 1 )
ನಿಂತಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ನಿಂದ ( 2 , 1 )
ನಿಂದಖಿಯದು ( 1 , 1 )
ನಿಂದು ( 3 , 1 )
ನಿಃ ( 2 , 1 )
ನಿಗ್ಗವಂಗಳೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ನಿಗ್ರಹದಿಂ ( 1 , 1 )
ನಿಜಪರಿಖೆ ( 1 , 1 )
ನಿಜಮಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ನಿಜಮಹಿಮೆಯಂ ( 1 , 1 )
ನಿಜರುಚಿಯಿಂ ( 2 , 1 )
ನಿಜವಿಜಯ ( 1 , 1 )
ನಿಜಶೇಜೋ ( 1 , 1 )
ನಿಜಹರ್ಷಬಾಷ್ಟದ ( 1 , 1 )
ನಿಟ್ಟಿಸಿ ( 1 , 1 )
ನಿತಪ್ತಾಧರರುಚಿಯಂ ( 1 , 1 )
ನಿತ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ನಿತ್ಯಮೇ ( 1 , 1 )
ನಿತ್ಯವಸಂತಂ ( 1 , 1 )
ನಿದಾನಮಾದವೋಲಜ ( 1 , 1 )
ನಿದ್ರಾಭರಮನಿರ್ವರುಂ ( 1 , 1 )
ನಿದ್ರೆಗೆ ( 1 , 1 )
ನಿಧಿ ( 1 , 1 )
ನಿಧಿಗಾಣ್ಬುದುಮೊ- ( 1 , 1 )
ನಿಧಿಯಂ ( 1 , 1 )
ನಿನಗಂ ( 2 , 1 )
ನಿನಗಾ ( 1 , 1 )
ನಿನಗಿಲ್ಲದೇಕೆಂ ( 1 , 1 )
ನಿನಗೆ ( 4 , 1 )
ನಿನದಂ ( 1 , 1 )
ನಿನ್ನ ( 2 , 1 )

-->