ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಭಾಮಣಿ ( 1 , 1 )
ಸಭೆಗೆಸೆದಿರ್ಕುಂ ( 2 , 1 )
ಸಭೆಯೊಳಖಳಕ- ( 1 , 1 )
ಸಮಂತಭದ್ರರ ( 1 , 1 )
ಸಮನಿಸಿದುದು ( 1 , 1 )
ಸಮಯದೊಳೀಶಾನಕಲ್ಪದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಸಮಸಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಸಮಸುಖಿಯಪ್ಪಂ ( 1 , 1 )
ಸಮಾಧಿಮರಣಂ ( 1 , 1 )
ಸಮಾಧಿಯೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಸಮಾನಂ ( 1 , 1 )
ಸಮುದಾಯದೊಳಾಗಮೋಕ್ತಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಸಮುದಾಯದೊಳಿರ್ದು ( 1 , 1 )
ಸಮೆದು ( 1 , 1 )
ಸಮೇತಶಂ ( 1 , 1 )
ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವಂ ( 1 , 1 )
ಸಯ್ದಂ ( 4 , 1 )
ಸರದ ( 1 , 1 )
ಸರಲೆಯ್ದಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಸರಸಪದಪದ್ಧತಿಯೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಸರಸಿಜವನಮೀ ( 1 , 1 )
ಸರಿ ( 1 , 1 )
ಸರಿಯಾಗಲಾಣದೆ ( 1 , 1 )
ಸರ್ವಭಾಷಾ ( 1 , 1 )
ಸಲಲಾಗದು ( 1 , 1 )
ಸಲಹಲಿತ್ತೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಸಲಹು ( 1 , 1 )
ಸಲಿಸಿ ( 2 , 1 )
ಸಲಿಸಿದಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಸಲುಗೆಯಿನೆ ( 1 , 1 )
ಸಲೆ ( 4 , 1 )
ಸಲ್ವುದೆಂಬರಿದನ್ನೇನೆನ್ನರ್‌ ( 1 , 1 )
ಸಳ ( 1 , 1 )
ಸಳನಾದಂ ( 1 , 1 )
ಸಳನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಸವಣನುಂ ( 1 , 1 )
ಸವಣನೆನುತೆ ( 1 , 1 )
ಸವಸೋದರರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಸವಿ ( 1 , 1 )
ಸವಿಗಂಡರಸಿ ( 1 , 1 )
ಸವಿದಅಿಯದು ( 1 , 1 )
ಸವಿದುಂಡಂ ( 1 , 1 )
ಸವೆದೊಡಾ ( 1 , 1 )
ಸಹ ( 1 , 1 )
ಸಹಿತಂ ( 1 , 1 )
ಸಹಿತಮಾ ( 1 , 1 )
ಸಾ ( 1 , 1 )
ಸಾ- ( 1 , 1 )
ಸಾಕುಟ್ಮಳದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಸಾಗರಮಣ್ಮಿನಾಗರಂ ( 1 , 1 )