ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕೊಂಕಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಂಕಿಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಂಕಿದಬಲಾಜನಮಂಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಂಕಿದುದು ( 1 , 1 )
ಕೊಂಕಿದೊಡೇಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಂಡ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದ ( 2 , 1 )
ಕೊಂದಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದಪೆ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದರ್ಚಿಸುವೆಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದಳ್‌ ( 2 , 1 )
ಕೊಂದು ( 3 , 1 )
ಕೊಂದುದಂತದಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದೆಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಂದೆಯೆಂದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಕೊಂಬುಗೊಂಬಿನೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕೊಅತೆಯಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕೊಕ್ಕನಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಕೊಟ್ಟೆಸೆದೊಪ್ಪಿತು ( 1 , 1 )
ಕೊಠತೆ ( 1 , 1 )
ಕೊಡುವ ( 2 , 1 )
ಕೊಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆಯೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕೊರಲಿಂ ( 1 , 1 )
ಕೊರಲೊಳೀಕ್ಷಣದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕೊಲಿಸಿದೊಡಾ ( 1 , 1 )
ಕೊಲೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಕೊಲೆಯಾಗದು ( 1 , 1 )
ಕೊಳದೊಳಗೋಲಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಕೊಳದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕೊಳ್ಳೆಂ- ( 1 , 1 )
ಕೊಳ್ಳೆನುತುಮಿಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಕೊಳ್ಳೊಳಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಕೋ ( 1 , 1 )
ಕೋಕಿಲದ್ದನಿ ( 1 , 1 )
ಕೋಕಿಲಸ್ವ್ಟನಂ ( 1 , 1 )
ಕೋಚೆಯನಜೆದ- ( 1 , 1 )
ಕೋಟಲುಯ ( 1 , 1 )
ಕೋಟಲೆ- ( 1 , 1 )
ಕೋಟಲೆಗಾಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕೋಟಲೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಕೋಟು ( 1 , 1 )
ಕೋಟೆಗಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಕೋಟೆಯ ( 3 , 1 )
ಕೋಟೆಯನಟೆದು ( 1 , 1 )
ಕೋಡು ( 1 , 1 )
ಕೋಡೆರಡುಂ ( 1 , 1 )
ಕೋಡೆರಡೊಳವೇ ( 1 , 1 )
ಕೋಣಚೆಗಳಾದರ್‌ ( 1 , 1 )
ಕೋಣನ ( 3 , 1 )

-->