ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪೊಲ- ( 1 , 1 )
ಪೊಲಂಬದು ( 1 , 1 )
ಪೊಲಗಡಿಸುವುದೇ ( 1 , 1 )
ಪೊಲಗೇರಿಯಾಡಿನೊಡಲೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಪೊಲೆಯರ ( 1 , 1 )
ಪೊಲ್ಲದು ( 1 , 1 )
ಪೊಲ್ಲಮೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಪೊಲ್ಲಮೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಪೊಲ್ಲಮೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಪೊಳಂ ( 1 , 1 )
ಪೊಳಪಂ ( 1 , 1 )
ಪೊಳಪಿ ( 1 , 1 )
ಪೊಳೆವ ( 1 , 1 )
ಪೊಳೆವಸಿಯಳೆ ( 1 , 1 )
ಪೊವಗಣ ( 1 , 1 )
ಪೊಸಜಸ- ( 1 , 1 )
ಪೊಸಮಲ್ಲಿಗೆಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಪೊಸಮುತ್ತಿನ ( 1 , 1 )
ಪೊಸವೂ- ( 1 , 1 )
ಪೊಸೆಯಲೊಡಂ ( 1 , 1 )
ಪೊೌಯನೆನಗಂ ( 1 , 1 )
ಪೋಂ- ( 1 , 1 )
ಪೋಂತಂ ( 2 , 1 )
ಪೋಂತಂಂ ( 1 , 1 )
ಪೋಂತಪ್ಪದುವುದು ( 1 , 1 )
ಪೋಂತಾದೆನಿಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಪೋಂತು ( 1 , 1 )
ಪೋಂತುಂ ( 2 , 1 )
ಪೋಂತುಮಾಡಾದರ- ( 1 , 1 )
ಪೋಕುಮೆ ( 1 , 1 )
ಪೋಗಂಡನನಪ್ಪುವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಪೋಗದುರ್ವೀಭರಮಂ ( 1 , 1 )
ಪೋಗೊರಸದೆ ( 1 , 1 )
ಪೋದ ( 1 , 1 )
ಪೋದಂ ( 2 , 1 )
ಪೋದಂಂ ( 1 , 1 )
ಪೋದಳ್‌ ( 2 , 1 )
ಪೋದಿರುಳಿನ ( 1 , 1 )
ಪೋದಿರುಳೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಪೋರಿ ( 1 , 1 )
ಪೋರಿಯನಿಕ್ಕಿದ- ( 1 , 1 )
ಪೋರ್ಕುಳಿ ( 1 , 1 )
ಪೌತ್ರರ್‌ ( 1 , 1 )
ಪೌರರ್‌ ( 1 , 1 )
ಪ್ಪಂಬಡೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಕುಪಿತಚಿತ್ತಂ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಚಯರು ( 1 , 1 )
ಪ್ರಚುರಮನೆ ( 1 , 1 )
ಪ್ರಜಾ ( 1 , 1 )