ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕೆಮ್ಮನೆ ( 1 , 1 )
ಕೆಲಕಾಲಮುಗ್ರತಪಮಂ ( 1 , 1 )
ಕೆಲಬಲದವರ್ಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕೆಳ ( 1 , 1 )
ಕೆಳದಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಕೆಳರ್ದು ( 1 , 1 )
ಕೆಳೆಗೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಕೇ ( 1 , 1 )
ಕೇಕಿಯ ( 1 , 1 )
ಕೇಡ ( 1 , 1 )
ಕೇಡಂ ( 1 , 1 )
ಕೇಡಡಸುವ ( 1 , 1 )
ಕೇಡನೆಂತು ( 1 , 1 )
ಕೇಡಿಂದೇನಂ ( 1 , 1 )
ಕೇತುಗಳಿಂ ( 1 , 1 )
ಕೇದಗೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಕೇರೆ ( 1 , 1 )
ಕೇಲ್ವುದುಮದ ( 1 , 1 )
ಕೇಳಲೊಡಂ ( 2 , 1 )
ಕೇಳಲೊಡಂಂ ( 1 , 1 )
ಕೇಳಿಕೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಕೇಳಿಮೆಂದಾ ( 1 , 1 )
ಕೇಳಿಶಿಖರಿ ( 1 , 1 )
ಕೇಳಿಸಿದಂ ( 1 , 1 )
ಕೇಳೆಂದು ( 1 , 1 )
ಕೇಳ್ದನಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಕೇಳ್ದುದು ( 1 , 1 )
ಕೇಳ್ದುನಂಬು ( 1 , 1 )
ಕೇಳ್ಬಪೆಯೆಮ್ಮಂ ( 1 , 1 )
ಕೇಳ್ಬರಸಂ ( 1 , 1 )
ಕೇಳ್ಬು ( 2 , 1 )
ಕೇಳ್ಬೆರ್ದೆಯೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕೇಳ್ವ ( 4 , 1 )
ಕೇಳ್ವಿನೆಗಂ ( 1 , 1 )
ಕೇಳ್ವೆ ( 1 , 1 )
ಕೇಳ್‌ ( 2 , 1 )
ಕೇವಲ ( 1 , 1 )
ಕೇಸರಮನಾಂತುದು ( 1 , 1 )
ಕೈ- ( 1 , 1 )
ಕೈಕೊಂಡಂ ( 2 , 1 )
ಕೈಕೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕೈಗ- ( 1 , 1 )
ಕೈಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕೈಗುಡುಗೆಮಗೆ ( 1 , 1 )
ಕೈತ್ತೆಯ್ಯಾಗಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಕೈಯಿಕ್ಕಲ್‌ ( 1 , 1 )
ಕೈರವದನಿರುಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕೈರವಶೀತಾಂಂಶುದೇವನಾದಂ ( 1 , 1 )
ಕೊ- ( 1 , 1 )
ಕೊಂ ( 1 , 1 )

-->