ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬೆನ್‌ ( 2 , 1 )
ಬೆಮರೊಳಂ ( 1 , 1 )
ಬೆರಗಾದಂ ( 1 , 1 )
ಬೆರಗಿಂ ( 1 , 1 )
ಬೆರ್ಚುಗಟ್ಟಿದ ( 1 , 1 )
ಬೆಲರ್ಗಂ ( 1 , 1 )
ಬೆಳಗಷ್ಟಿನೆಗಂ ( 1 , 1 )
ಬೆಳಗಿನ ( 1 , 1 )
ಬೆಳಗು ( 1 , 1 )
ಬೆಳಗುಮಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಬೆಳಗೆಸೆವಿನಮಾ ( 1 , 1 )
ಬೆಳತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬೆಳಸಿಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಬೆಳೆದು ( 1 , 1 )
ಬೆಳೆಯಸಿದಂ ( 1 , 1 )
ಬೆಳೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಬೆಳ್ಗೊಡೆ ( 2 , 1 )
ಬೆಸಗೊಂಂ ( 1 , 1 )
ಬೆಸಗೊಂಡ ( 1 , 1 )
ಬೆಸಗೊಂಡೆ ( 1 , 1 )
ಬೆಸಗೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಬೆಸಸೆ ( 2 , 1 )
ಬೇಂಂಟಮ ( 1 , 1 )
ಬೇಂಟೆ ( 1 , 1 )
ಬೇಂಟೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಬೇಂಟೆಯ ( 1 , 1 )
ಬೇಂಟೆಯೊಳಡ- ( 1 , 1 )
ಬೇಂಟೆಯೊಳೊರ್ವಂ ( 1 , 1 )
ಬೇಆ್‌ ( 1 , 1 )
ಬೇಉೌಂಬಾತ್ಮನಂ ( 1 , 1 )
ಬೇಜೆಂದು ( 1 , 1 )
ಬೇಟೆಯೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಬೇಡಂ ( 1 , 1 )
ಬೇಡನೆ ( 1 , 1 )
ಬೇಡಿತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬೇಡಿದ ( 1 , 1 )
ಬೇತಾಳಂಂ ( 1 , 1 )
ಬೇಳೆ ( 1 , 1 )
ಬೇವಂ ( 1 , 1 )
ಬೇಸತ್ತವೊಲಿರೆ ( 1 , 1 )
ಬೇಹ್‌ಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಬೊಟ್ಟಿತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಬೋಜೆಯಿನಂದರಸುಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಬ್ಬಿಜುವಲ್‌ ( 1 , 1 )
ಬ್ರಹ್ಮಣದತ್ತಿಗೆ ( 1 , 1 )

-->