ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನುಂಗಿದುದೋ ( 1 , 1 )
ನುಟ್ಟವಂ ( 1 , 1 )
ನುಡಿ ( 1 , 1 )
ನುಡಿಗೇಳ್ಬು ( 1 , 1 )
ನುಡಿದಂ ( 1 , 1 )
ನುಡಿದರಾತ್ಮನ- ( 1 , 1 )
ನುಡಿದರಿವರ ( 1 , 1 )
ನುಡಿದಳ್‌ ( 1 , 1 )
ನುಡಿದೆನಿ- ( 1 , 1 )
ನುಡಿದೊಉುಟೆದುದನಉಣುದಾ ( 1 , 1 )
ನುಡಿಯಂ ( 2 , 1 )
ನುಣ್ಣುರುಳ ( 1 , 1 )
ನುತ್ತಮಮೆಂದೊಂದು ( 1 , 1 )
ನುಸುಳ್ಬರಸಿ ( 1 , 1 )
ನೂರ್ಮಾರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ನೂರ್ವರರಸುಗಳೊಡನಾ ( 1 , 1 )
ನೃತ್ಯಚಮತ್ಕ್ಯಾರನಂ ( 1 , 1 )
ನೃಪ ( 3 , 1 )
ನೃಪಂ ( 2 , 1 )
ನೃಪಂಗಲ್ಲಿಯ ( 1 , 1 )
ನೃಪಂಗೆ ( 1 , 1 )
ನೃಪಚಿತ್ತಚೋರನಂ ( 1 , 1 )
ನೃಪತಿ ( 4 , 1 )
ನೃಪತಿಗಂ ( 1 , 1 )
ನೃಪನ ( 1 , 1 )
ನೃಪನಂ ( 1 , 1 )
ನೃಪನಂದೆಚ್ಚೊಡೆ ( 1 , 1 )
ನೃಪನಾ ( 1 , 1 )
ನೃಪನುಂ ( 1 , 1 )
ನೃಪನೆಂಂದನಾವ ( 1 , 1 )
ನೃಪರೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ನೃಪಾ ( 1 , 1 )
ನೃಪಾಲಂ ( 2 , 1 )
ನೃಪಾಲನ ( 1 , 1 )
ನೃಪೇಂಂದ್ರಾ ( 1 , 1 )
ನೃಪೇಂದ್ರಂ ( 1 , 1 )
ನೃಪೇಂದ್ರತನುಜಾತರ್‌ ( 1 , 1 )
ನೃಪೇಂದ್ರನ ( 1 , 1 )
ನೆ ( 1 , 1 )
ನೆ- ( 3 , 1 )
ನೆಂದಂ ( 1 , 1 )
ನೆಂದೊಯ್ಯನೆ ( 1 , 1 )
ನೆಉ್‌ ( 1 , 1 )
ನೆಗಟ್ಬ ( 2 , 1 )
ನೆಗಟ್ಬಿರ್ದಭಯಯತಿಯುವೀ ( 1 , 1 )
ನೆಗಪಿ ( 1 , 1 )
ನೆಗಲ್ಬ ( 1 , 1 )
ನೆಗೆದುದು ( 1 , 1 )
ನೆಜದ ( 1 , 1 )
ನೆಟ್ಟನೆ ( 1 , 1 )

-->