ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಿಸುಗುಳಮೆಂ ( 1 , 1 )
ಕಿಸುಗುಳಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಕೀ ( 1 , 1 )
ಕೀರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಕೀರ್ತಿಕಾಂತೆ ( 1 , 1 )
ಕೀರ್ತಿದಿಶಾ ( 1 , 1 )
ಕೀರ್ತಿಪುಂಡರೀಕಿನಿಗುನ್ನೀ- ( 1 , 1 )
ಕು ( 1 , 1 )
ಕು- ( 1 , 1 )
ಕುಂಕುಮ- ( 1 , 1 )
ಕುಂಕುಮಾಯತೇ ( 1 , 1 )
ಕುಂಚದ ( 1 , 1 )
ಕುಂದದಾತ್ಮವಿ- ( 1 , 1 )
ಕುಂದಾಚಾರ್ಯರ್‌ ( 1 , 1 )
ಕುಕ್ಕರಿ ( 1 , 1 )
ಕುಕ್ಕುಟ- ( 1 , 1 )
ಕುಕ್ಕೂಕೂ ( 1 , 1 )
ಕುಜುಗಣ್ಣು ( 1 , 1 )
ಕುಜುಪೆಂಂದೊಡಂಗಿಯಂಗದೊಳೆಲ್ಲಂ ( 1 , 1 )
ಕುಟೆ ( 1 , 1 )
ಕುಡಿ ( 2 , 1 )
ಕುಡಿದು ( 1 , 1 )
ಕುಡಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಕುಡಿಯವೊಲಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಕುಡಿವೆಳಗಿಂಂ ( 1 , 1 )
ಕುಡು ( 1 , 1 )
ಕುಡುಗೆ ( 1 , 1 )
ಕುಡುವುದುರಿವ ( 1 , 1 )
ಕುಡುವೇಟ್ಟುದು ( 1 , 1 )
ಕುಡೆ ( 1 , 1 )
ಕುಣಿ ( 1 , 1 )
ಕುತೂ- ( 1 , 1 )
ಕುದಿರೊಳರ್ದೂಗಿದಿದ ( 1 , 1 )
ಕುದಿರೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕುನಿದಿರೆ ( 1 , 1 )
ಕುನ್ನಿಗ ( 1 , 1 )
ಕುಮಾರಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಕುಮಾರಕ ( 1 , 1 )
ಕುಮಾರರ್‌ ( 1 , 1 )
ಕುಮುದಿನೀ ( 1 , 1 )
ಕುರಂಗರಿಪು ( 1 , 1 )
ಕುರು ( 1 , 1 )
ಕುರುಡಂ ( 1 , 1 )
ಕುರುಡಂಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಕುರುಳಂ ( 1 , 1 )
ಕುರುಳಾಕರ್ಷಣದೆ ( 1 , 1 )
ಕುಲದೈವಂ ( 1 , 1 )
ಕುಲಮಾರ ( 1 , 1 )
ಕುಳಶೇಖರನಮೃತಮತಿಯ ( 1 , 1 )
ಕುಳಿಯಾಡಿ ( 1 , 1 )

-->