ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮಾಡುವರ ( 1 , 1 )
ಮಾಡುವೆನೆಂದಾಂದೋಳಮ ( 1 , 1 )
ಮಾಣದನಂಗನ ( 1 , 1 )
ಮಾಣರೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಮಾಣಳೆ ( 1 , 1 )
ಮಾಣಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಮಾಣಿಸದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಮಾಣೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಮಾಣ್ಬೀ ( 1 , 1 )
ಮಾತಂ ( 1 , 1 )
ಮಾತಂಂ ( 1 , 1 )
ಮಾತನಿ- ( 1 , 1 )
ಮಾತನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ಮಾತರಪಿತರರಂ ( 1 , 1 )
ಮಾತಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಮಾತಿಂಂದಮಳಾದರಟ್ತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಮಾತು ( 1 , 1 )
ಮಾದರಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಾದಿಗರ ( 1 , 1 )
ಮಾದುಪಟಮನಜಅಸದಿರಂ ( 1 , 1 )
ಮಾದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಮಾನಸ- ( 1 , 1 )
ಮಾನಸವಾಟ್‌ ( 1 , 1 )
ಮಾನಿನಿ ( 1 , 1 )
ಮಾನೋಮಿಯ ( 1 , 1 )
ಮಾಯೆ ( 2 , 1 )
ಮಾರರ ( 1 , 1 )
ಮಾರಿ ( 1 , 1 )
ಮಾರಿಗಂ ( 1 , 1 )
ಮಾರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಾರಿದತ್ತ ( 1 , 1 )
ಮಾರಿದತ್ತಂ ( 2 , 1 )
ಮಾರಿದತ್ತಂಗೆ ( 4 , 1 )
ಮಾರಿದತ್ತನುಂ ( 1 , 1 )
ಮಾರಿದತ್ತನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಮಾರಿದತ್ತನ್ಫಪೇಂದ್ರಾ ( 1 , 1 )
ಮಾರಿದತ್ತನ್ಶ- ( 1 , 1 )
ಮಾರಿದತ್ತವಿಭು ( 1 , 1 )
ಮಾರಿದತ್ತಾ ( 1 , 1 )
ಮಾರಿಯ ( 2 , 1 )
ಮಾರ್ಗಾವಲಗ್ನ ( 1 , 1 )
ಮಾರ್ದನಿಯಿಂದಂ ( 1 , 1 )
ಮಾಲಯಾನಿಳಂ ( 1 , 1 )
ಮಾಲಾ ( 1 , 1 )
ಮಾಲ್ಕ್‌ಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಮಾಳಸಿರಿಯೆಂಂಬ ( 1 , 1 )
ಮಾಳಿಗೆಯೊಳಗಣ ( 1 , 1 )
ಮಾವನ ( 1 , 1 )
ಮಾವಿನಡಿಮಂಚಿಕೆಯೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಮಾವಿಳಿದಪ್ಪಂತೆ ( 1 , 1 )

-->