ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಿಡಿಸಿ ( 2 , 1 )
ಬಿಡುವ ( 1 , 1 )
ಬಿಡೆ ( 1 , 1 )
ಬಿದಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಿದಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಬಿದಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಬಿನದಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಬಿನದದ ( 1 , 1 )
ಬಿರುದಿನ ( 1 , 1 )
ಬಿರ್ದುದಂ ( 1 , 1 )
ಬಿರ್ದುದು ( 1 , 1 )
ಬಿಲ್ಲಂ ( 1 , 1 )
ಬಿಲ್ಲಿಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಿಲ್ಲುಂ ( 1 , 1 )
ಬಿವಸೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಬೀಜಾ- ( 1 , 1 )
ಬೀಜುವಿನಂ ( 1 , 1 )
ಬೀಟದು ( 1 , 1 )
ಬೀಟಲೊಡನಾದ ( 1 , 1 )
ಬೀಟೆಯ ( 1 , 1 )
ಬೀಟೆರೆ ( 1 , 1 )
ಬೀಟ್ವ ( 1 , 1 )
ಬೀಟ್ವಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಬೀಟ್ವನೆ ( 1 , 1 )
ಬೀಡಂ ( 1 , 1 )
ಬೀಡೆಯಿನೆರ್ದೆಯೊಡೆದುದವಣ ( 1 , 1 )
ಬೀದಿಯೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಬೀಯ್ಕೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಬೀರಮನೀ ( 1 , 1 )
ಬೀರರ್‌ ( 1 , 1 )
ಬುದೊ ( 1 , 1 )
ಬುಧಸಂ- ( 1 , 1 )
ಬುಭಯಮನಾ ( 1 , 1 )
ಬುಲಿ ( 1 , 1 )
ಬೆ- ( 1 , 1 )
ಬೆಂ ( 1 , 1 )
ಬೆಂಕಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಬೆಂದ ( 2 , 1 )
ಬೆಂದು ( 1 , 1 )
ಬೆಂದೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಬೆಕ್ಕು ( 1 , 1 )
ಬೆಚ್ಚನೆ ( 1 , 1 )
ಬೆಟ್ಟಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಬೆಣಗುಮಾದನುದ್ದೇಗಪರಂ ( 1 , 1 )
ಬೆದಅಟ್ಟುವ ( 1 , 1 )
ಬೆದಅದೆ ( 1 , 1 )
ಬೆದೆಯಾದ ( 1 , 1 )
ಬೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಬೆನ್ನೊಳೆ ( 1 , 1 )
ಬೆನ್ನೋಂಕಲೊಡಂ ( 1 , 1 )

-->