ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಾಗೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಾಗೆಯವೊಲೇನೊ ( 1 , 1 )
ಕಾಗೆಯುಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಡೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕಾಣಲೊಡಂ ( 2 , 1 )
ಕಾಣೆನದೇಕೆನು- ( 1 , 1 )
ಕಾಣ್ಬಂತೆ ( 1 , 1 )
ಕಾಣ್ಮೆಗೆನ್ನಯ ( 1 , 1 )
ಕಾದಲನಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಕಾಮದೇವಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಮದೇವನಿಂದ್ರಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಯದಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ಕಾರಂ ( 1 , 1 )
ಕಾರಣದಿಂ ( 1 , 1 )
ಕಾರಣದಿಂಂದಂಂ ( 1 , 1 )
ಕಾರಮನಿಂಬಿಟ್ಟರೆಂಬಿನಂ ( 1 , 1 )
ಕಾರಮುಗಿಲ ( 1 , 1 )
ಕಾರಮೆನಲ್‌ ( 1 , 1 )
ಕಾರರ ( 1 , 1 )
ಕಾರಿರುಳೊಳಮೆಳವಿಸಿಲಂ ( 1 , 1 )
ಕಾರ್ಗಂಡ ( 1 , 1 )
ಕಾರ್ಯಮಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಕಾಲಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಲದ ( 1 , 1 )
ಕಾಲಮೇಲೆ ( 1 , 1 )
ಕಾಲಲಬ್ಬಿ ( 1 , 1 )
ಕಾಲಿಂ ( 1 , 1 )
ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಕಾಲ್ಪಲಿಯದು ( 1 , 1 )
ಕಾಲ್‌ ( 1 , 1 )
ಕಾಳಾ ( 1 , 1 )
ಕಾವ ( 1 , 1 )
ಕಾವರೆ ( 1 , 1 )
ಕಾಷ್ಠದಿಂ ( 1 , 1 )
ಕಿಂ ( 1 , 1 )
ಕಿಂಕರರೆನುತುಂ ( 1 , 1 )
ಕಿಖೆಕಿಚೆದನಲುವಂ ( 1 , 1 )
ಕಿಚ್ಚು ( 1 , 1 )
ಕಿಜವರೆಯದ ( 1 , 1 )
ಕಿಟ್ತಯ್‌ ( 1 , 1 )
ಕಿಟ್ಲರಿಗಳವೊಲ್‌ ( 1 , 1 )
ಕಿಟ್‌ ( 1 , 1 )
ಕಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಕಿತ್ತಡಮಾ ( 1 , 1 )
ಕಿದ ( 1 , 1 )
ಕಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಕಿವಿ ( 1 , 1 )
ಕಿವಿಗ- ( 1 , 1 )
ಕಿವಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಕಿವಿಸವಿ ( 1 , 1 )

-->