ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮರಣಂ ( 1 , 1 )
ಮರಣದ ( 1 , 1 )
ಮರಲ್ಪಿರೆ ( 1 , 1 )
ಮರಾಳಿಕಾತೂಳತಳ್ಟದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಮರುಡನಷ್ಟವಂಕಂ ( 1 , 1 )
ಮರುಳೇ ( 2 , 1 )
ಮರುಳ್ಗೊಂಡತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಮರ್ತ್ಯಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಮರ್ತ್ಯಯುಗಲಕಮಂ ( 1 , 1 )
ಮರ್ದು ( 1 , 1 )
ಮಲಯಜಂಂಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಮಲೆವೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಳಯಜ ( 1 , 1 )
ಮಳಯಜದ ( 1 , 1 )
ಮಳಯಾನಿಲನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಮಳಯಾನಿಳನಿಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಮವರ ( 1 , 1 )
ಮವಿವೇಕದೆ ( 1 , 1 )
ಮಸುಳದೆ ( 1 , 1 )
ಮಸುಳ್ಹಾತಂ ( 1 , 1 )
ಮಸೆ ( 1 , 1 )
ಮಹಚಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಮಹಳಕ್ಕಿತ್ತಂ ( 1 , 1 )
ಮಹಾ ( 1 , 1 )
ಮಹಾರಾಜ ( 1 , 1 )
ಮಹಿಮೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಹೀ ( 2 , 1 )
ಮಾ ( 1 , 1 )
ಮಾ- ( 8 , 1 )
ಮಾಂ ( 1 , 1 )
ಮಾಂದಳಿರ ( 1 , 1 )
ಮಾಅಂಕದ ( 1 , 1 )
ಮಾಗದು ( 1 , 1 )
ಮಾಜನಂಂಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಮಾಟ್ಟಂ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಂ ( 2 , 1 )
ಮಾಡದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಲಾಅದು ( 1 , 1 )
ಮಾಡಲೆಂದು ( 1 , 1 )
ಮಾಡಲ್ವೇ- ( 1 , 1 )
ಮಾಡಲ್‌ ( 1 , 1 )
ಮಾಡವೆ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿತನುಣ್ಟಾತನಾತ್ಮನಘ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿದ ( 5 , 1 )
ಮಾಡಿದು- ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿದುದಂ ( 1 , 1 )
ಮಾಡಿದೊಡೆನ್ಕೊಂದು ( 1 , 1 )
ಮಾಡುಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಾಡುವನಾತ್ಮಂ ( 1 , 1 )

-->