ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮದನನ ( 1 , 1 )
ಮದನಮೋಹಿನೀ ( 1 , 1 )
ಮದನಿಜೆಯಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಮದನೋನ್ಮತ್ತಂ ( 1 , 1 )
ಮದಮಂ ( 1 , 1 )
ಮದಮನೆ ( 1 , 1 )
ಮದಿಲೊಳಬ್ಬೆ ( 1 , 1 )
ಮದುದೊವಲಂ ( 1 , 1 )
ಮದ್ಭುಜಾಸಿಯಿದು ( 1 , 1 )
ಮಧುಕರಮಾಲಾ ( 1 , 1 )
ಮನಂ ( 6 , 1 )
ಮನಃಪ್ರಿಯೆಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಮನಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಮನದನ್ನಳಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಮನದವೊಲೆಅಗಿದವು ( 1 , 1 )
ಮನದೊಳ- ( 1 , 1 )
ಮನದೊಳಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ಮನದೊಳಿಂತೆಂದಂ ( 1 , 1 )
ಮನದೊಳೆಂದನೀ ( 1 , 1 )
ಮನದೊಳೊಡಂಬಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಮನದೊಳ್‌ ( 2 , 1 )
ಮನಮಂ ( 1 , 1 )
ಮನಮನಮಮ ( 1 , 1 )
ಮನಮಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಮನಮಾ ( 1 , 1 )
ಮನಮಿರೆ ( 1 , 1 )
ಮನಮೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಮನಮೊಸೆದು ( 1 , 1 )
ಮನಸಂದು ( 1 , 1 )
ಮನಸಿಜ ( 1 , 1 )
ಮನಸಿಜಂ ( 1 , 1 )
ಮನಸಿಜನ ( 1 , 1 )
ಮನಿತುಮಿಷಂ ( 1 , 1 )
ಮನುಜ ( 1 , 1 )
ಮನುಜಂ ( 1 , 1 )
ಮನುಜಯುಗಮಂಂ ( 1 , 1 )
ಮನುಜರೂಪದಿ- ( 1 , 1 )
ಮನುಜೇಂದ್ರಾಂಗನೆಯನೆಯ್ದಿ ( 1 , 1 )
ಮನೆ ( 1 , 1 )
ಮನೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಮನೆಯ ( 1 , 1 )
ಮನೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಮನೆಯಂಗಣದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಮನೆಯೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಮನೋಜನಾಡಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಮನೋಭವ ( 1 , 1 )
ಮನ್ನಿಸಳೆ ( 1 , 1 )
ಮನ್ನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಮಮೋಘಶರಮಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಮಯೂರನನೆಂದಾ ( 1 , 1 )

-->