ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದಾಂಟುವೊಡಂ ( 1 , 1 )
ದಾಃತಿಯ ( 1 , 1 )
ದಾಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ದಾದೇವಿಗೆನ್ನನಿಕ್ಕಿಯು ( 1 , 1 )
ದಾನಲತೆ ( 1 , 1 )
ದಾನಾಸಾರಸೇಕದಿಂ ( 1 , 1 )
ದಾನ್‌ ( 1 , 1 )
ದಾಳತಿಯೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ದಾವಣಿಗುಜೆಯಂ ( 1 , 1 )
ದಾವಣಿಯ ( 1 , 1 )
ದಾವರೆಗೊಳದಂಚೆ ( 1 , 1 )
ದಾವಿಷ್ಣುವಿನೊರೆಗೆ ( 1 , 1 )
ದಾವೆಡೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ದಾಸ್ರವ ( 1 , 1 )
ದಿಂಂದಂ ( 1 , 1 )
ದಿಂದುವಿನಂತಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ದಿಟದಿನೇನೇನಾಗರ್‌ ( 1 , 1 )
ದಿನಂ ( 1 , 1 )
ದಿರ್ವರುಮನೆರ ( 1 , 1 )
ದಿವಂ ( 1 , 1 )
ದಿವಕ್ಕದು- ( 1 , 1 )
ದಿವದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ದಿವಮಾತನೊಳೆ ( 1 , 1 )
ದಿವಿಜ ( 1 , 1 )
ದಿವಿಜನರೋಗರನನ್ಯ ( 1 , 1 )
ದಿಸಿ ( 1 , 1 )
ದೀ ( 1 , 1 )
ದೀಕ್ಷೆಯಂ ( 1 , 1 )
ದೀಪ ( 1 , 1 )
ದೀಪದವೊಲ್‌ ( 1 , 1 )
ದೀಪವರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ದೀವಮಾಗೆ ( 1 , 1 )
ದೀವಿಗೆಯೆನೆ ( 1 , 1 )
ದು ( 2 , 1 )
ದುಂದುಭಿರವದಂತಿರೊಗೆಯೆ ( 1 , 1 )
ದುಃಖಖವುದೆ ( 1 , 1 )
ದುಃಖಮುಂಡೆಂ ( 1 , 1 )
ದುಃಖಿಯಪ್ಪನಿವು ( 1 , 1 )
ದುಗುವ ( 1 , 1 )
ದುಗ್ಧದಂತೆ ( 1 , 1 )
ದುತ್ತಮಗತಿಯಂ ( 1 , 1 )
ದುರಿತಂಗಳ ( 1 , 1 )
ದುರಿತತಮಿಸ್ರಂ ( 1 , 1 )
ದುರಿತಮನಿಂದು ( 1 , 1 )
ದುರಿತಶತಂಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ದುರ್ನಯದ ( 1 , 1 )
ದುರ್ಬಲಸ್ನ ( 1 , 1 )
ದೂದವಿ ( 1 , 1 )
ದೂದವಿಗವಳಿಂ ( 1 , 1 )
ದೂಳಿಚಿತ್ರಂ ( 1 , 1 )