ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತನುವಿರೆ ( 1 , 1 )
ತನುಸೋಂಕಾಲಿಂಗನ ( 1 , 1 )
ತನ್ನ ( 2 , 1 )
ತನ್ನಂ ( 2 , 1 )
ತನ್ನಂತಿರೆ ( 1 , 1 )
ತನ್ನನುಜೆಯ ( 1 , 1 )
ತಪ- ( 1 , 1 )
ತಪಂ ( 1 , 1 )
ತಪಕೆ ( 2 , 1 )
ತಪದು- ( 1 , 1 )
ತಪಶ್ಚರಣಮೆಂಬುದವರಿವರಳವ ( 1 , 1 )
ತಪೋವನಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ತಪ್ಪಂ ( 1 , 1 )
ತಪ್ಪದಮೋಘಂ ( 1 , 1 )
ತಪ್ಪದೆ ( 1 , 1 )
ತಪ್ಪಿ ( 1 , 1 )
ತಪ್ಪಿನುಡಿದಿರ್‌ ( 1 , 1 )
ತಪ್ಪುಗುಮೇ ( 1 , 1 )
ತಪ್ಪೆ ( 1 , 1 )
ತಮಗಮರೆ ( 1 , 1 )
ತಮದಿಂ ( 1 , 1 )
ತಮದಿಂದಂ ( 1 , 1 )
ತಮಮನಪ್ಪು ( 1 , 1 )
ತಮ್ಮವರ್ಗಾ ( 1 , 1 )
ತಮ್ಮೊಳೆಣೆ ( 1 , 1 )
ತಮ್ಮೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ತರಂಗಿಣೀ ( 1 , 1 )
ತರಕ್ಷು ( 1 , 1 )
ತರನೊಂದಾಶ್ರಯಿಸಿರ್ದುದು ( 1 , 1 )
ತರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ತರುಣ ( 1 , 1 )
ತರುಮೂಲದೊಳಿರೆ ( 1 , 1 )
ತರೆ ( 1 , 1 )
ತಲೆಯಂ ( 1 , 1 )
ತಲೆಯಿಂ ( 1 , 1 )
ತಲ್ಲಣದಿಂ ( 1 , 1 )
ತಲ್ಲಣಿಸಿದಪೆಂ ( 1 , 1 )
ತಳಮನುಡಿದಿಡುವ ( 1 , 1 )
ತಳಮನೇಅದನರಸಾ ( 1 , 1 )
ತಳರದೆ ( 1 , 1 )
ತಳರ್ದಿರೆ ( 1 , 1 )
ತಳರ್ದು ( 1 , 1 )
ತಳಾಅಂ ( 2 , 1 )
ತಳಾಅನಾಯಕ- ( 1 , 1 )
ತಳಿ- ( 1 , 1 )
ತಳಿರ್ಗಳ ( 1 , 1 )
ತಳಿರ್ಜೊಂಪದೊಳುಯ್ಯಲಾಡಿ ( 1 , 1 )
ತಳೆದುದಂಗಚ್ಛವಿಯಂ ( 1 , 1 )
ತಳೆದೆಂದಳನುಜೆ ( 1 , 1 )
ತಳೆದೆಯ್ದೆ ( 1 , 1 )

-->