ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಕಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಣಂ ( 3 , 1 )
ಕಣ್ಣಗ್ಗಳಮಾದ ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಣನಿ- ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಣಳ ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಣವಿ ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಕ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಕಣ್ಣೆಆೌದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಕಣ್‌ ( 1 , 1 )
ಕತಕಬೀಜಮಾಯ್ತೆನೆ ( 1 , 1 )
ಕತಿಪಯ ( 1 , 1 )
ಕತ್ತುರಿಯ ( 2 , 1 )
ಕತ್ತುರಿಯಂ ( 1 , 1 )
ಕತ್ತೆಯ ( 1 , 1 )
ಕಥನದಿಂದು- ( 1 , 1 )
ಕಥಾಶ್ರವಣಮೆಂಂಬ ( 1 , 1 )
ಕಥೆ ( 1 , 1 )
ಕಥೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಕಥೇ ( 1 , 1 )
ಕದಡಿ ( 1 , 1 )
ಕನಕಮಣಿಮಂಡನ ( 1 , 1 )
ಕನಲ್ಟು ( 1 , 1 )
ಕನಲ್ಪಡಸಿ ( 1 , 1 )
ಕನಸಿದು ( 1 , 1 )
ಕನಸಿನ ( 1 , 1 )
ಕನಸೆಂದು ( 1 , 1 )
ಕನ್ನಡದಿನಾದ್ಯರಾರ್‌ ( 1 , 1 )
ಕನ್ನರನಾದರದಿಂ ( 1 , 1 )
ಕಪೋತ ( 1 , 1 )
ಕಪ್ಟೆಯದೆಂಂ- ( 1 , 1 )
ಕಪ್ಪುಂ ( 1 , 1 )
ಕಪ್ಪುರಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಕಮ್ಮೆಕುಲದ ( 1 , 1 )
ಕಯ್ಗಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕಯ್ದ ( 1 , 1 )
ಕಯ್ದುವಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಕಯ್ದೆ ( 1 , 1 )
ಕಯ್ಯ ( 2 , 1 )
ಕರ ( 1 , 1 )
ಕರಂ ( 2 , 1 )
ಕರಗುವ ( 1 , 1 )
ಕರಣತತಿ ( 1 , 1 )
ಕರನಅಂವುದೆ ( 1 , 1 )
ಕರಮೆಸೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಕರಮೇಜ್ಸ್‌ಯುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಕರವಾಳ್ಗ ( 1 , 1 )
ಕರಸರಸಿರುಹಂ ( 1 , 1 )
ಕರಹಟದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಕರಿ ( 1 , 1 )
ಕರಿಗಲ್ಲದಿಉಂಪೆಗೆ ( 1 , 1 )

-->