ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮೂದಲೆ ( 1 , 1 )
ಮೂದಲೆಯಾಗಿಂತು ( 1 , 1 )
ಮೂದಲೆಯುಲಿಯಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಮೂರಿಯವೋಲ್‌ ( 1 , 1 )
ಮೂರ್ಛೆವೋದಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಮೂರ್ತಿವಡೆದುದು ( 1 , 1 )
ಮೂವರೊಳಗಾರೊ ( 1 , 1 )
ಮೃಗಂ ( 1 , 1 )
ಮೃಗನಾಭಿ ( 1 , 1 )
ಮೃಗಮಂ ( 1 , 1 )
ಮೃಗಮದ ( 1 , 1 )
ಮೃಗಯಾ ( 1 , 1 )
ಮೃಗಲೋ ( 1 , 1 )
ಮೃತವಾರ್ಧಿಯೊಳೊಗೆದ ( 1 , 1 )
ಮೃತಿಗು- ( 1 , 1 )
ಮೃತ್ಯುವಿನಂತಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಮೃತ್ಯುವಿನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಮೆಂದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ಮೆಉೌವುದು ( 1 , 1 )
ಮೆಉ್‌ೌವಿನಂ ( 1 , 1 )
ಮೆಖೆವ ( 1 , 1 )
ಮೆಚ್ಚಿದ ( 1 , 1 )
ಮೆಜೌದಳದೊರ್ವಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಮೆಜೌಪುದುಜ್ಜೇನಿಪುರಂ ( 1 , 1 )
ಮೆಣಸುಪ್ಪು ( 1 , 1 )
ಮೆಣೌಯಲ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಮೆಣೌವುದಲ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಮೆದು ( 1 , 1 )
ಮೆನಗಂ ( 1 , 1 )
ಮೆನಗಿನ್ನೆಂತಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಮೆಯ್ಗಲಿಯಂತಿರಾರೆ ( 1 , 1 )
ಮೆಯ್ಗಾಪು ( 1 , 1 )
ಮೆಯ್ಮರಿದೆರ್ದಂ ( 1 , 1 )
ಮೆಯ್ಯ ( 3 , 1 )
ಮೆಯ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ಮೆಯ್ಯಿಂದುರುಪಿ ( 1 , 1 )
ಮೆಯ್ಯಿಕ್ಕಿದ ( 1 , 1 )
ಮೆಯ್ಯೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಮೆಲೌದಂ ( 1 , 1 )
ಮೆಲೌವಂ ( 1 , 1 )
ಮೆಲ್ಲನೆ ( 1 , 1 )
ಮೆಳೌದುದವರ ( 1 , 1 )
ಮೆ೫*ವ ( 1 , 1 )
ಮೆ೫ೌದಪುದಿಂದಿಂ- ( 1 , 1 )
ಮೆ೫ೌದುವು ( 1 , 1 )
ಮೆ೫ೌಯೆ ( 1 , 1 )
ಮೇಗಂಂ ( 1 , 1 )
ಮೇಗಣ ( 1 , 1 )
ಮೇಘದ್ವನಿವೊಲ್‌ ( 1 , 1 )
ಮೇಣ್‌ ( 2 , 1 )

-->