ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ನಿನ್ನಕೇಡಂ ( 1 , 1 )
ನಿನ್ನಸಿಮುಖದಿಂ ( 1 , 1 )
ನಿನ್ನಾಜ್ಞೆ ( 1 , 1 )
ನಿನ್ನೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ನಿಮಿತ್ತಂ ( 1 , 1 )
ನಿಮಿರ್ದುದು ( 1 , 1 )
ನಿಯತಿಯನಾರ್‌ ( 1 , 1 )
ನಿರತ್ಕಯಂ ( 1 , 1 )
ನಿರಪೇಕ್ಟಕನೆನಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ನಿರವಯವಂ ( 1 , 1 )
ನಿರವಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ನಿರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ನಿರಿಸಿದೊಡಾ ( 1 , 1 )
ನಿರೀಕಣ ( 1 , 1 )
ನಿರುಳಿಂದು ( 1 , 1 )
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ನಿರ್ಮಲ ( 2 , 1 )
ನಿರ್ಮಲಧರ್ಮದಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ನಿಲವಿನ ( 1 , 1 )
ನಿಲೆ ( 3 , 1 )
ನಿಲೆಯ್ಮಾನಾ- ( 1 , 1 )
ನಿಳೇಂ ( 1 , 1 )
ನಿವಾರಣೆವಡೆವಯ್‌ ( 1 , 1 )
ನಿಶ್ಚಿದ್ರಮಾದೊಡಂ ( 1 , 1 )
ನಿಷುಣರ ( 1 , 1 )
ನೀ ( 2 , 1 )
ನೀಡುಂಂ ( 1 , 1 )
ನೀಡುವಮೋಲಾ ( 1 , 1 )
ನೀನಣೆವೆ ( 1 , 1 )
ನೀನಲ್ಲದವರ್‌ ( 1 , 1 )
ನೀನಾ ( 1 , 1 )
ನೀನುಟಾದೊಡೆ ( 1 , 1 )
ನೀನೆಂದಿತ್ತಂ ( 1 , 1 )
ನೀನೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ನೀನ್‌ ( 7 , 1 )
ನೀಮುಂ ( 1 , 1 )
ನೀಮೆಂದ ( 1 , 1 )
ನೀರಜವನಮೆಂಬ ( 1 , 1 )
ನೀರಡಸಿ ( 1 , 1 )
ನೀರದ ( 1 , 1 )
ನೀರೊಳಗರೆಮುಯುಗಿ ( 1 , 1 )
ನೀರೊಳಿರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ನೀರೋಡಿ ( 1 , 1 )
ನೀರ್ಮು ( 1 , 1 )
ನೀಲಮುತ್ತಿನ ( 1 , 1 )
ನೀಲಾಚಲದಿಂ ( 1 , 1 )
ನೀಳ್ಬ ( 1 , 1 )
ನೀವೆನೆ ( 1 , 1 )
ನೀಹಾರ ( 1 , 1 )
ನು ( 1 , 1 )

-->