ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(44) (14) (10) (3) (6) (0) (0) (0) (30) (3) (0) (4) (1) (0) ಅಂ (3) ಅಃ (0) (420) (6) (100) (4) (0) (80) (0) (86) (0) (0) (14) (3) (17) (0) (11) (259) (0) (151) (37) (333) (371) (3) (245) (63) (384) (47) (83) (0) (43) (124) (55) (4) (232) (36) (28)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಳೆಗಳೆಯಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಬಳೆಗೋದುದು ( 1 , 1 )
ಬಳೆದು ( 1 , 1 )
ಬಳೆಯುತ್ತಿರ್ಕುಂ ( 1 , 1 )
ಬಳೆವಿನಮಿತ್ತಲ್‌ ( 1 , 1 )
ಬವನಿಪರಾದಲ್ಲಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಬಸನಿಗತನಮಂ ( 1 , 1 )
ಬಸಿಅಡಂಗಿದ ( 1 , 1 )
ಬಸಿಉಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಬಸಿಖಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಬಸಿಖೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಬಸಿದಪುದು ( 1 , 1 )
ಬಸ್ತಕ- ( 1 , 1 )
ಬಹುವಿಕಲ್ಪದ ( 1 , 1 )
ಬಾ ( 1 , 1 )
ಬಾ- ( 1 , 1 )
ಬಾಟ್ಕೊದ- ( 1 , 1 )
ಬಾಡಂ ( 2 , 1 )
ಬಾಡು ( 1 , 1 )
ಬಾಣನ ( 1 , 1 )
ಬಾಣಸಿನ ( 1 , 1 )
ಬಾಣಸುವೊಲಿರ್ದ ( 1 , 1 )
ಬಾತ ( 1 , 1 )
ಬಾಯಂ ( 1 , 1 )
ಬಾಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಬಾಯಿಂಂ ( 1 , 1 )
ಬಾಯ್ಗಳ ( 1 , 1 )
ಬಾರಿಪರೊಳರೇ ( 1 , 1 )
ಬಾರೇಟ* ( 1 , 1 )
ಬಾಲಕಯುಗಮಂ ( 1 , 1 )
ಬಾಲಕರಂ ( 1 , 1 )
ಬಾಲ್ಯದೊಳೀ ( 1 , 1 )
ಬಾಳಂ ( 2 , 1 )
ಬಾಳಲರ್ಗುಡಿ ( 1 , 1 )
ಬಾಳಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಬಾಳ್ವೆರ ( 1 , 1 )
ಬಾಳ್‌ ( 2 , 1 )
ಬಾಸಣಿಸಿಟ್ಟದನೆ ( 1 , 1 )
ಬಾಹುವಳಯದೊಳ್‌ ( 1 , 1 )
ಬಿ ( 1 , 1 )
ಬಿಂಕಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಬಿಂದುಗಳಂ ( 1 , 1 )
ಬಿಗಿದ ( 1 , 1 )
ಬಿಟ್ಟಂ ( 1 , 1 )
ಬಿಟ್ಟದೇವಂಗಜ್ಜಂ ( 1 , 1 )
ಬಿಟ್ಟಪೆನೇ ( 1 , 1 )
ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಿಟ್ಟಿದೇವನೊ- ( 1 , 1 )
ಬಿಡದುಣ್ಮುತಿರಲ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಬಿಡದೋಲಗಿಪರ್‌ ( 1 , 1 )